Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

        530                                     25.03.2016 година                              гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на дванадесет и пети февруари, две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря С.К., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 14 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от И.А.Т. с ЕГН **********, с адрес: ***-А-8, против решение № 1641/25.11.2015 г., постановено по АНД № 4170/2014 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на първоинстанционното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание жалбоподателят не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество, тя е неоснователна по следните съображения:

С оспореното пред БРС наказателно постановление № 22-0000356 от 29.07.2015 г., издадено от и.д. началник ОО „АА“, гр. Бургас, е наложено на основание чл. 177, ал.3, предл. 2 от ЗДвП на касатора И.А.Т. административно наказание- глоба в размер на 500 лева за нарушение по чл. 139, ал.1, т.2, предл. 2 от ЗДвП, за това, че на 23.07.2015 г. около 11.50 часа в гр. Бургас, Свободна безмитна зона, срещу склад на „Амбилукс“ по посока на движението към пристанище Бургас, е извършвал обществен превоз на товари (пшеница) със съчленени ППС с пет оси, като при допустима максимална маса 40 тона, тя е 45.700 тона.

С решението, предмет на касационната проверка, БРС е потвърдил наказателното постановление. За да постанови този резултат, съдът е приел, че нарушението е доказано по несъмнен начин от събраните по делото доказателства. Счел е, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения.

Решението е правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че на 23.07.2015 г. около 11.50 часа в гр. Бургас, в свободна безмитна зона, при управление на съчленено ППС с пет оси, състоящо се от влекач марка „Скания” с рег. № **** с две оси и прикачено към него полуремарке с рег. № **** с три оси, касаторът е бил спрян за проверка от свид. Т.П.- инспектор в ОО на „АА”. В хода на проверката било установено, че проверяваното лице извършва обществен превоз на товар- пшеница. От представена кантарна бележка на товара било установило, че масата на превозвания товар е 45 тона и 700 кг. при допустимост от 40 тона. За допуснатото нарушение бил съставен АУАН, въз основа на който било издадено обжалваното наказателно постановление.

При тези данни съдът в настоящия си състав приема, че касаторът е санкциониран законосъобразно. В нормата на чл. 177, ал.3 от ЗДвП е предвидено наказание- глоба от 500 до 3000 лева за водач, който управлява пътно превозно средство с размери, маса или натоварване на ос, които надвишават нормите, определени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, без да спазва установения за това ред. За състав от ППС с пет, шест и повече оси, допустимата максимална маса на ППС за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, е 40 t (чл. 6, ал.1, т.3, б. „а“ от Наредба № 11/03.07.2001 г. на МРРБ). В случая от доказателствата по делото се установява, че масата на превозвания от касатора товар е била 45 тона и 700 кг., поради следва да се приеме, че са налице признаците от състава на нарушението, за което последният е санкциониран.

Съдът намира за неоснователни доводите на касатора, че в наказателното постановление липсват констатации за обстоятелства, относими към състава на нарушението. Както в акта, така и в наказателното постановление, нарушението е описано с всички съставомерни признаци. Липсата на изрично отбелязване, че ППС се е движело по път, отворен за обществено ползване, не е от естество да промени този извод, доколкото от описанието на нарушението може да се направи обоснован извод за наличие на тази предпоставка. Неоснователно е и второто възражение на касатора относно начина на установяване теглото на товара. Видно от приложената по делото кантарна бележка, представена от последния на проверяващите лица, превозваната пшеница е била с тегло 45 тона и 700 кг. В представената писмена защита касаторът твърди, че е разтоварил част от пшеницата, преди извършване на проверката, но не ангажира каквито и да било доказателствата за установяване на този факт.

В заключение, не се установяват наведените в жалбата касационни основания, поради което обжалваното решение като обосновано и постановено при съблюдаване на съдопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1641/25.11.2015 г., постановено по АНД № 4170/2014 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                      

2.