ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 18.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На осемнадесети май                                 две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 14 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Главно управление „Строителство и възстановяване” ЕАД, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпили от ответника с писмо вх. № 3106 от 31.03.2015 г. доказателства в изпълнение указания на съда.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се приемат представените доказателства. Други доказателствени искания нямам. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед заявеното от юрисконсулт М. по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника с писмо вх. № 3106/31.03.2015 г. документи по опис, находящо се на л. 85 от делото.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Госпожо съдия, моля да отхвърлите бланкетната жалба. Актът е законосъобразен. Моля да ги осъдите на разноски – възнаграждение за юрисконсулт. Прилагам писмени бележки по същество. Искам да кажа само, че основната теза е, че имотът е продаден и поради значителния брой дела с този жалбоподател от наша страна се получава леко объркване приложено ли е или не постановлението за възлагане. Искам да кажа, че дори и да не е, с жалбата по делото е приложено решението на въззивната инстанция, което е окончателно, от 28.07.2014 г. по дело № 985/2014 г., като с диспозитива на решението постановлението за възлагане по отношение на поземлен имот 07079.8.823 е в сила от 28.07.2014 г., като до тази дата са установени задълженията за 2014 г. и това изрично е посочено в решението на административната инстанция.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законни срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: