ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 16.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На шестнадесети март                               две хиляди и петнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 14 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Главно управление „Строителство и възстановяване” ЕАД, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило становище от жалбоподателя, с което заявява, че не възразява да бъде даден ход на делото и поддържа изцяло становището, заявено с жалбата. Изразява становище по същество на спора и представя писмени доказателства – Решение № ІІ-831/28.07.2014 г., постановено по гр. дело № 985/2014 г. по описа на Окръжен съд Бургас. Моли, в случай, че ответникът представи доказателства, да му бъде даден срок за становище.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД против Акт за установяване на задължение по декларация № АУ008236/03.11.2014 г., потвърден с Решение № 70-00-7315/13/01.12.2014 г. на Директора на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” в Община Бургас, с който е установен размер на задължения за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за периода 2013-2014 г., в общ размер на 250.78 лева, с искане за отмяна на акта като незаконосъобразен и неправилен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата.

Аз няма да соча към настоящия момент нови доказателства.

По отношение на представеното становище искам да кажа, че отговор на така зададените доказателствени искания вече се съдържа по административната преписка, като визирам решението на административната инстанция, в което ясно е посочено, че партидата на имота е закрита към м. юли 2014 г. и оттогава не генерира задължения, съответно установените задължения са до този период.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените до момента писмени документи.

Намира, че административната преписка, представена от ответника по делото не е в пълнота, поради което на основание чл. 171, ал. 4 от АПК следва да даде указания в тази насока.

Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с жалбата до съда, съгласно опис в същата, тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорвания административен акт, съгласно опис на л. 2 от материалите по делото и допълнително представените от жалбоподателя документи, находящи се от л. 68 до л. 79 от материалите по делото.

УКАЗВА на ответника задължението и му предоставя възможност в 20-дневен срок от днес да представи по делото в заверен препис декларация по чл. 14 от ЗМДТ вх. № 4382/21.03.2012 г., подадена от жалбоподателя, ведно с документа за собственост, легитимиращ го като собственик на декларирания имот; актовете, въз основа на които се определя задължението на жалбоподателя във вида, в който са действали към проверявания период; доказателства за това как е определен размерът на данък върху недвижими имоти за 2013-2014 г. по декларацията и такса битови отпадъци за 2013-2014 г. в акта за установяване на задължения по декларация – начина, по който е формирана такса битови отпадъци, фактическото предоставяне на всеки един компонент от услугите, за които се събира такса битови отпадъци по отношение на имота, собственост на жалбоподателя за посочените години.

Поради необходимост от събиране на допълнителни доказателства съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.05.2015 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: