ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 15.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На петнадесети април                                две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 14 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 16:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Марси Къмпани” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Н., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Ж., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата от „Марси Къмпани” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.***, представлявано от управителя М. Х. К., жалба против Ревизионен акт № 02120098/13.09.2012 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение №426/04.12.2012 г. на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, с който на едноличното дружество са установени задължение в размер на 27 990,56 лева за периода м. февруари 2012 г., с искане за отмяна на ревизионния акт като незаконосъобразен и необоснован и присъждане на направените съдебни и адвокатски разноски.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам възражения по доклада.

Поддържам изцяло жалбата.

Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Моля да се разгледа жалбата и да бъде уважена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт.

 

С оглед заявената липса на други доказателствени искания,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Н.: Уважаема госпожо съдия, моля да бъде уважена изцяло жалбата с аргументите, които сме изложили подробно в нея и да обявите Ревизионен акт № 02120098/13.09.2012 г. на ТД на НАП Бургас за незаконосъобразен и необоснован и да го отмените изцяло, с което да бъде уважено възстановяването на ДДС в посочения размер.

Моля да ми бъдат присъдени направените по делото разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения са изложени в мотивите на Директора на дирекция ОДОП. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение върху обжалваемия интерес, в размер на 1100 лева.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: