ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 04.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На четвърти март                                       две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 14 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 14:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Марси Къмпани” ЕООД, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена с днес представено по делото пълномощно.

 

Съдът докладва днес постъпила по делото молба от едноличния собственик и представляващ дружеството-жалбоподател М. Х. К., с която моли съдът да отложи разглеждането на делото в днешно съдебно заседание, поради внезапно заболяване и невъзможността да се яви днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Предоставям на съда във връзка с направената молба.

 

СЪДЪТ, по молбата на представляващия и собственик на дружеството-жалбоподател, намира, че следва да я уважи с оглед обезпечаване правото на защита на страната в процеса, за която няма данни към настоящия момент да е ангажирала и процесуален представител по делото. Това налага ход на делото да не бъде даден и разглеждането му да бъде отложено.

Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА същото за 15.04.2013 г. от 14:50 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при повторно искане от негова страна делото може да бъде отложено по изключение само на друго основание, ако с оглед  на всички обстоятелства съдът прецени, че не е налице злоупотреба с право.

Препис- извлечение от протокола да се изпрати на жалбоподателя с указанията на съда.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: