ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 28              Година 07.01.2010          Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, Х състав, на седми януари две хиляди и десета година в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 14 по описа за 2010 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

         Производството е образувано по повод жалба подадена от Н.Н.Л., гражданин на Камерун роден на ***г., принудително настанен в СДВНЧ, ***, чрез адв.Д.Д., със съдебен адрес ***  против заповед № ОЧ- 20/06.11.2009г. на Началника на ГПУ гр.Бургас, относно налагане на принудителна административна мярка “забрана за влизане в Република България на чужденец”.

Съдът след като извърши служебна проверка установи идентичност на страните, предмета и искането на жалбоподателя по адм.дело 1630/2009г. и  адм.дело № 14/2010г. по описа на Административен съд гр.Бургас. Заповедта е обжалвана лично от лицето и чрез процесуален представител. По жалбата подадена от лицето в Административен съд гр.Бургас е образувано адм.дело № 1630/2009г., по което е постановено съдебно решение, а по жалбата подадена, чрез процесуален представител е образувано настоящото адм.дело № 14/2010г..

С оглед на изложеното и на основание чл.159 т.7 от АПК, жалбата по повод на която е образувано настоящото производство се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство, да бъде прекратено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159 т.7 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, десети състав

              

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Н.Л., гражданин на Камерун роден на ***г., принудително настанен в СДВНЧ, ***, чрез адв.Д.Д. против заповед № ОЧ- 20/06.11.2009г. на Началника на ГПУ гр.Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 14/2010г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ: