ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 84           Година  22.01.2009      Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, десети състав на двадесет и втори януари две хиляди и девета година в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д.Д.

 

 

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от съдия Д. дело номер 14 по описа за   2009  година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалба от Ж.А.П. *** против Решение № 3518 от 20.12.2008г. на Кмета на община Бургас. С решението е оставено без разглеждане по същество искането на жалбоподателката по заявление вх.№ 94-Ж-274/16.12.2008г. за отмяна на отчуждаването на свободната от застрояване част от имот със стар пл.№ 1116, кв.1 по плана на ж.к.”Лазур”. В жалбата се прави искане да бъде отменено обжалваното решение и да се постанови разглеждане на искането по същество. 

Ответникът по жалбата – Кмета на Община Бургас, в срока по чл.198  от АПК е изпратил жалбата заедно с копие от административната преписка, но не изразява становище по жалбата.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.197 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

С обжалваното решение № 3518/20.12.2008г. (л.4-5 от делото) издадено от кмета на община Бургас, на основание чл.27, ал.1, т.1 от АПК е оставено без разглеждане по същество искането на жалбоподателката по заявление вх.№ 94-Ж-274/16.12.2008г. за отмяна на отчуждаването на свободната от застрояване част от имот със стар пл.№ 1116, кв.1 по плана на ж.к.”Лазур”. В мотивите на решението е посочено, че с решение № 3195/25.11.2008г.(л.15-17 от делото) е оставено без разглеждане предходно искане за възстановяване на собствеността върху 645 кв.м.ид.ч., които се явяват свободните части от бивш парцел с пл.№ 1116 по кадастралния план на гр.Бургас от 1958г., на основание чл.27, ал.2, т.5 от АПК – поради липса на правен интерес. Решението не е обжалвано и е влязло в сила. Това обстоятелство, не се оспорва в настоящото производство, като изрично в жалбата е посочено, че е налице влязъл в сила административен акт, но той е бил постановен без на жалбоподателката да са и известни обстоятелствата, че всички съседи на имота са били възстановени, докато по отношение на нейния имот е налице необоснован и незаконосъобразен отказ за възстановяване.      

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

С обжалваното решение административния орган се е произнесъл по допустимостта на искането с което е бил сезиран, поради което настоящото производство се развива по реда на чл.197 и сл. от АПК, в закрито заседание. Съгласно чл.200 от АПК в едномесечен срок от постъпването на жалбата съдът се произнася с определение, с което я отхвърля или отменя отказа и изпраща преписката на компетентния административен орган за решаване на искането по същество.

С оглед нормата на чл. 27, ал.2 от АПК, преди да разгледа отправено до него искане административния орган е длъжен да провери предпоставките за допустимостта на искането, които са предвидени в този законов текст. В т.1 на чл.27, ал.2 от АПК е посочено липса на влязъл в сила административен акт със същия предмет и страни, а в т.5 - наличие на правен интерес на заявителя. Със свое решение № 3195/25.11.2008г., административния орган е оставил без разглеждане по същество предходно, аналогично искане на жалбоподателката, като е приел, че за нея не е налице правен интерес. Това решение е връчено на Ж.П., тя не го е обжалвала и то е влязло в законна сила. В случая е налице влязъл в сила административен акт, с който въпросът за допустимостта на отправеното искане по реда на чл.31, ал.1 от ЗОС, за отмяна на  отчуждаването на свободната от застрояване част от имот със стар пл.№ 1116, кв.1 по плана на ж.к.”Лазур” е решен, като е прието, че за Ж.П. не е налице правен интерес. Искането по повод на което е образувано настоящото  производство е второ по ред със същия предмет и между същите страни, като не се сочат и нови обстоятелства, които биха обусловили правния интерес на лицето да подава искане по този ред. Ето защо, след като с влязъл в сила административен акт е решен въпроса относно липсата на правен интерес на Ж.П. да подава искане по реда на чл.31, ал.1 от ЗОС, за отмяна на  отчуждаването на свободната от застрояване част от имот със стар пл.№ 1116, кв.1 по плана на ж.к.”Лазур” и настоящото правоотношение се явява идентично с предходното, правилно административния орган го е оставил без разглеждане по същество, а жалбата на лицето се явява неоснователна.

Мотивиран от изложеното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.БУРГАС, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.А.П. *** против Решение № 3518 от 20.12.2008г. на № 1544 от 30.07.2007г. на Кмета на община Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: