Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

      607                                  06.04.2017 година                                    гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на девети март две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря М.В., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 149 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „Ми ди лен“ ЕООД с ЕИК **, със седалище и адрес на управление: гр. Свети Влас, ул. „Черноморска“ № 17, представлявано от управителя А.Д.И., против решение № 424 от 29.11.2016 г., постановено по НАХД № 1714/2016 г. по описа на Районен съд- Несебър.

В жалбата са развити подробни съображения за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на материалния закон, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание процесуалният представител на касатора поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства. Моли за отмяна на първоинстанционното решение.

Ответната страна не изпраща представител в съдебното заседание. Не сочи нови доказателства. Не заявява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Несебърският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 1902/08.08.2016 г., издадено от зам.-директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС е наложено на касатора административно наказание- имуществена санкция в размер на 3000 лева, за нарушение по чл. 33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, вр. чл. 118, ал.4 от ЗДДС.

За да постанови този резултат, съдът е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати нарушения на процесуалния и материален закон. Намерил е за доказано извършването на деянието и е счел, че наложената имуществена санкция е съразмерна с тежестта на нарушението.

Според настоящия съдебен състав, решението е неправилно.

От фактическа страна по делото е установено, че касационният жалбоподател „Ми ди лен“ ЕООД стопанисва търговски обект- магазин за промишлени стоки, находящ се в хотел „Есперанто“, курортен комплекс “Слънчев бряг“. При извършена на 11.07.2016 г. в 20.50 часа проверка от служители на НАП е констатирано, че в обекта е монтирано и въведено в експлоатация фискално устройство, свързано с НАП, работещо към момента на проверката- модел А100 S КL с ИН на ФУ ЕД225974, ФП 44148003, притежаващо функциите „служебно въведени“ и „служебно изведени“ суми. Установено е, че дневния оборот от фискалното устройство е в размер на 120.00 лева, съгласно дневен финансов отчет „Х“ № 2320/11.07.2016 г. (приложен на л.11 от делото на НРС), а в касата е налична сумата от 191.00 лева (опис на л. 10 от делото), като разликата от 71 лева между фактическата и разчетената наличност не е отбелязана в книгата за дневните финансови отчети за календарната 2016 г. Тези констатации са отразени в съставен срещу търговското дружество АУАН № F224850 от 19.07.2016 г., въз основа на който е издадено обжалваното наказателно постановление.

В нормата на чл. 33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите е предвидено задължение за търговците да регистрират във фискалното устройство всяка промяна на касовата наличност извън случаите на продажби (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата), чрез операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми. При липса на техническа възможност, т.е. когато фискалното устройство не притежава операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“, промяната на касовата наличност се отбелязва в книгата за дневните финансови отчети, в момента на извършването и́ с точност до минута (ал.2). По делото няма спор, че фискалното устройство в проверения обект притежава посочените функции. Следователно, нормата на чл. 33, ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. е неприложима, а промяната в касовата наличност следва да се отрази чрез съответната операция на устройството. Констатации за неизпълнение на това задължение липсват в обстоятелствената част на НП. В него се сочи, че промяната в касовата наличност не е отбелязвана в книгата за дневните финансови отчети, а както се посочи, такова задължение касаторът няма. Деянието, за което е наложена санкцията, не е съставомерно, поради което обжалваното решение и потвърденото с него наказателно постановление следва да се отменят, като постановени в нарушение на приложимите материалноправни разпоредби.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 424 от 29.11.2016 г. по НАХД № 1714/2016 г. по описа на Районен съд- Несебър и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № наказателно постановление № 1902/08.08.2016 г., издадено от зам.-директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС е наложено на „Ми ди лен“ ЕООД с ЕИК ** административно наказание- имуществена санкция в размер на 3000 лева, за нарушение по чл. 33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, вр. чл. 118, ал.4 от ЗДДС

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                      

2.