РЕШЕНИЕ

 

            456                             дата 11 март 2015 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 05 март 2015 год.,

 в следния състав:

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                            ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                                 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тони Петрова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 149 по описа за 2015 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Директор на Регионална дирекция по горите - Бургас против Решение №1933/03.12.2014г. постановено по НАХД № 4945/2014г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено НП № 513/26.09.2014г. издадено от директора на РДГ – Бургас, с което, за нарушение на  чл.24, ал. 5 от Закон за рибарството и аквакултурите и на основание чл.66, ал.3 от с.з., на К.Б. ***, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лева. 

Съдебното решение се обжалва като постановено в нарушение на материалния закон. Не споделя мотивите на съда обосновали отмяна на издаденото НП, като твърди, че нарушението и обстоятелствата, касаещи неговото извършване, са правилно описани. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърждаване на наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация се представлява от пълномощник, който счита касационната жалба за неоснователна.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба, отмяна на съдебния акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.

Касационната жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

            Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК, извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Ответникът по касация С. е наказан за това, че при извършена проверка от контролни длъжностни лица при РДГ – Бургас е установен край река „Русокастренска“ с разпъната въдица. Прието е, че същият извършва любителски риболов в периода на забраната за тази дейност и това е  квалифицирано като нарушение на чл.24, ал.5 от ЗРА.  Съставен е АУАН с бланков № 029084/18.05.2014г., а въз основа на него е издадено и НП № 513/26.09.2014г., с което, за гореописаното нарушение и на основание чл.66, ал.3 от ЗРА е ангажирана  административнонаказателната му отговорност, като  му е наложено административно наказание „глоба” в размер от 400 лв.

Съдът е приел, че актът е съставен, а НП издадено в несъответствие с изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН, тъй като не е описано нарушението и обстоятелствата, при които същото е било извършено, а е посочено единствено, че С. „извършва любителски риболов с един брой въдица”, без да е конкретизирано в какви действия се е изразявал риболова, което е преценено като нарушаване правото му на защита. От съда са анализирани дефинициите на понятията „риболов” и „любителският риболов“ по смисъла на т.26 от § 1 от ДР на ЗРА, като е посочено, че не всяко действие с риболовен уред (в случая въдица), представлява риболов по смисъла на закона, а само това, при което е възможен улов на риба или други водни организми. Взето е предвид и обстоятелството, че въдиците са били единствено извадени от автомобила, като са подпрени на същия и не са били хвърляни във водоема, поради което изводът на  административнонаказващият орган извод за осъществяване на „риболов” по смисъла на закона е намерен от съда за необоснован.

Решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания.

Възраженията на касатора, касаещи пропуск на първоинстанционния съд да разпита актосъставителя и свидетеля по съставяне на АУАН, с цел споделянето на техните преки възприятия като очевидци на нарушението настоящият касационен състав намира за неоснователни, още повече, че същите са били редовно призовани за съдебно заседание, но не са се явили за да депозират показанията си. Освен това, изясняване на фактическите основания посредством техния разпит и въвеждането едва в първоинстанционното съдебно производство на допълнителни данни, конкретизиращи формата на изпълнителното деяние, които не са били изложени в съставения АУАН е недопустимо и в този смисъл не е налице соченото съществено процесуално нарушение. Съгласно разпоредбата на чл.42 и чл.57 от ЗАНН акта и НП следва да съдържат: описание на нарушението; датата и мястото където е извършено; обстоятелствата при които е извършено; доказателствата, които го потвърждават.

 Районният съд е решил делото въз основа на доказателствата ангажирани от санкционираното лице и въз основа на тях е преценил, че от факта на наличие на риболовни принадлежности (разпънати въдици подпрени на  автомобила му) не може да се изведе еднозначен извод за извършване на действия по любителски риболов по смисъла на закона.  Заключението на административнонаказващият орган относно механизма на извършеното нарушение и това, че К. С. е осъществявал „любителски риболов” е направено единствено въз основа на изключително оскъдното описание на нарушението в съставения АУАН и то при липсата на каквото и да било отразяване на конкретните обстоятелства, касаещи съставомерността на деянието, като от контролните длъжностни лица  не са описани констатации за пряко и непосредствено възприемане на действия по извършване на риболов - поставяне на разрешени уреди и средства във водата за улов на риба и други водни организми, изваждане на улова, неговото пренасяне и извозвани, т.е. действия, касаещи извършването на любителски риболов. Подобни обстоятелства не са описани, вероятно не са били установени в конкретния случай, с оглед на което вмененото нарушение се явява недоказано. Поради санкционния характер на производството по ЗАНН, в тежест на административнонаказващия орган е било да проведе законосъобразна процедура, както и да извърши надлежна проверка по спорните обстоятелства. Неяснотата по отношение на релевантните факти  не може да се тълкува във вреда на нарушителя, така щото да предизвика предположението, че е  извършен любителски риболов.

Съдебният акт е постановен при правилно приложение на материалния закон, следва да се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 1933/03.12.2014г. постановено по НАХД № 4945/2014г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                           ЧЛЕНОВЕ: