Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер       966             от  06.06.2014г.,             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на осми май две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Павлина Стойчева

                   2. Любомир Луканов

 

при секретаря Й.Б. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 149 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Уърлд травъл кансълтанси” ООД, ЕИК 201159630; със седалище и адрес на управление в гр. Варна, район „Младост”  ул. ”Здравко Чакъров” № 5, ет. 3, ап.14 представлявано от С.Д.Д.– управител, против Решение № 468/06.12.2013г., постановено по НАХД № 931/2013г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е изменено наказателно постановление № 02-02024073/14.08.2013г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда” - Бургас,  с което на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), на дружеството-касатор е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева за нарушение на чл. 63, ал. 2 от КТ, която е намалена на 1 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение като необосновано и немотивирано, постановено в нарушение на материалния закон и да отмени изцяло наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касатора чрез процесуалния си представител адв. Н. К. от БАК, поддържа жалбата на основанията, изложени в нея.

Ответникът по касация – Директора на дирекция „Инспекция по труда” гр. Бургас не се явява, не се представлява и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр. Несебър е образувано по жалба на „Уърлд травъл кансълтанси” ООД против наказателно постановление № 02-02024073/14.08.2013г., издадено от Директора на дирекция „Инспекция по труда” гр. Бургас, с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева на основание чл. 416, ал. 5 от КТ за нарушение на чл. 63, ал. 2 от същия нормативен акт. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр. Несебър е изменил атакуваното постановление като е приел, че наказващият орган не е съобразил тежестта на извършеното нарушение, обусловена от установените в хода на административнонаказателното производство обстоятелства, не е взел предвид факта, че към момента на съставяне на акта и издаване на наказателното постановление нарушението е отстранено, и е наложил наказание, което не е съобразено с изискванията на чл. 27 от ЗАНН.

 

Решението на Районен съд – Несебър е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Съгласно разпоредба на чл. 63, ал. 2 от КТ работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. 1, сред които е и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено от ТД на НАП. Неизпълнението на това задължение е скрепено със санкция за работодателя, която е регламентирана в чл. 414, ал. 3 от КТ - имуществена санкция или глоба в размер от 1 500 лева до 15 000 лева.

В конкретния случай е безспорно установено, че дружеството в качеството му на работодател на 06.06.2013г. в 11.00ч. е допуснало до работа в обект: Хотел „Калипсо”, находящ се к.к. „Слънчев бряг”, кв. „Фрегата”, лицето Б.Ю.Г., ЕГН **********, на длъжност „сервитьор”, преди да й предостави копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ, заверено от ТД на НАП. От приложената по делото справка за приетите и отхвърлени уведомления с вх. № 03388133076902/06.06.2013г., издадена от Национална агенция за приходите, се установява, че няколко часа след проверката – в 18,17 часа на същия ден 06.06.2013г. от страна на санкционираното дружество е подадено уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ пред ТД на НАП гр. Бургас. Това обстоятелство по същество доказва констатацията на проверяващите, че към момента на извършената проверка, дружеството в качеството му на работодател е осъществил от обективна страна нарушението, за което е ангажирана отговорността му. Нарушението е правилно установено по реда на Кодекса на труда, от компетентните за това органи и в изискуемата форма.

Съгласно чл. 416, ал.1 от КТ нарушенията на трудовото законодателство се установяват с актове, съставени от държавните контролни органи. Редовно съставените актове по този кодекс имат доказателствена сила до доказване на противното. Касационният състав намира, че дружеството – касатор не е успяло да проведе пълно насрещно доказване в надлежна форма, с което да обори констатациите на административнонаказващият орган.

Според нормата на чл.415в, ал.2 от КТ не са маловажни нарушенията на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 и 3 и чл. 63, ал. 1 и 2, поради което не е налице каквато и да е необоснованост на атакуваното решение и са ирелевантни изложените разсъждения за маловажността на деянието.

Мотивиран от това, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 468/06.12.2013г., постановено по НАХД № 931/2013г. по описа на Районен съд – Несебър.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.