ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 06.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На шести ноември                                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 149 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:16 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.Д.Г., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Г., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

Явява се свидетелката Д.Д.Г..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към разпит на допуснатата свидетелка, като снема самоличността й и я предупреждава за наказателната отговорност по чл.290 от НК:

Д.Д.Г. – 78 години, българска гражданка, неосъждана, майка на жалбоподателя.

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Желая да свидетелствам.

Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

АДВОКАТ Г.: Къде живеете и с кого?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Живея в к-с „Л.” бл. 33, вх. 5, ап.11. На този адрес живея със сина ми и внуците ми. Откакто е построен блокът живея все на този адрес

АДВОКАТ Г.: Пенсионерка ли сте?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Аз съм пенсионер.

АДВОКАТ Г.: Нещо допълнително работите ли?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Не.

АДВОКАТ Г.: Често ли излизате от къщи като пенсионерка.

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Не.

 

СЪДЪТ предяви на свидетелката известие за доставена пратка №4000088323 от 06.02.2012 г. на л. 16 от делото.

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Подписът, положен срещу думите „Д.Г.” върху известието за доставена пратка, не е мой. Представям Ви личната си карта, от която може да се види, че не се подписвам така, както е в известието за доставена пратка.

 

СЪДЪТ установи, като извърши проверка на подписа на личната карта на свидетелката и този, положен върху известието, че не е налице визуално сходство между двата подписа.

 

АДВОКАТ Г.: Спомняте ли си м. януари  миналата година в Бургас ли бяхте? Да сте пътували ?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Не съм пътувала. Няколко години не съм пътувала.

АДВОКАТ Г.: Съществува ли възможност, според Вас хипотетично м.януари в 9 часа да сте отсъствали от дома си?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Не.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Имате ли спомен за това време от миналата година до сега колко пъти са Ви посещавали някакви куриери да Ви връчват нещо за подпис?

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: За тази година нямам спомен нещо да ми е връчвано от куриерска служба или от някакъв куриер или за това да се налага да се подпиша.

АДВОКАТ Г.: Да са търсили сина Ви за пратка от община, данъчна служба и др.

СВИДЕТЕЛКАТА Г.: Не.

АДВОКАТ Г.: Нямам други въпроси към свидетелката Г..

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към свидетелката.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетелката Г..

АДВОКАТ Г.: Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните, намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Г.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да уважите жалбата, като отмените обжалваното пред Вас решение със задължителни указания по същество. Видно от събраните в хода на производството доказателства, включително и гласни такива, се установи, че не е спазена процедурата по връчването на акта за установяване на задължение по декларация и жалбата на доверителя ми е подадена в законоустановения срок, като по-подробни съображения ще развия в писмени бележки.

Моля за присъждане на разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо съдия, моля да потвърдите решението, с което жалбата е оставена без разглеждане, тъй като при връчването на акта законосъобразно е изпълнена процедурата чрез връчване чрез прилагане по досието на основание чл. 32 от ДОПК.

 

СЪДЪТ предоставя на страните възможност в 7-дневен срок от днес да изложат в писмен вид аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция в спора и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    СЪДИЯ: