ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 03.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На трети април                                           две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 149 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.Д.Г., редовно призован, се явява лично и с адвокат М.Г., редовно упълномощена.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Г.: Поддържаме жалбата.

Моля да допуснете до разпит в следващо съдебно заседание лицето Д.Д.Г. – майка на моя доверител, с оглед установяване на факта дали подписът на известие за доставена пратка на л. 16 от делото от 06.02.2012 г. е нейният и ако е нейният, дали я е предала на лицето, както и по отношение на твърдението в решението, че на 03.01.2012 г. и 13.01.2012 г. е имало две посещения във връзка с процедурата по чл. 32 от ДОПК. Оспорвам твърдението, че е имало две посещения на адреса на дати 03.01.2012 г. и 13.01.2012 г., както е посочено в решение, тъй като майката на моя доверител е пенсионерка, трудно подвижна е и не е напускала адреса.

Други доказателства на този етап няма да соча.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо председател, оспорвам жалбата.

По повод оспорването на подписа върху въпросната обратна разписка, то е напълно неоснователно, защото тази обратна разписка всъщност е на основание чл. 32, ал. 5 ДОПК, което е елемент от цялата процедура по връчване чрез прилагане към досието и всъщност се състои в изпращане на писмо с обратна разписка, което органът по приходите е изпълнил, видно от самия документ. Освен това, при постановяване на административния акт на решаващия орган, срокът за обжалване е преценен от по-късната дата, което е също в полза на задълженото лице, т.е. от тогава, когато съобщението е свалено от отреденото табло, а не от датата на получаване на поканата по чл. 32, ал. 5 ДОПК, за което всъщност удостоверява и обратната разписка.

Ще се ползваме от оспореното известие за доставяне.

По повод на твърденията за непосещение, в случая отново предписанието на съответните норми е изпълнено, тъй като и двете посещения са през интервал по-голям от 7 дни и са удостоверени с подпис на куриер.

Представям за допълване на преписката декларацията, с която първоначално е деклариран имотът. Същата не е приложена към административната преписка. С нея искам да обърна внимание, че връчването е извършено, както на постоянния и на настоящия адрес, който е същият, посочен за кореспонденция в самата декларация.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и представения в днешно съдебно заседание заверен препис от декларация вх. №05-003451/13.02.1998 г., подадена от Д.Д.Г..

Направеното оспорване от процесуалния представител на жалбоподателя на истинността на подписа, положен върху известие за доставена пратка, е допустимо и предвид изявлението на ответника, следва да бъде открито производство по оспорване истинността на известие за доставена пратка № 4000088323 от 06.02.2012 г. (л. 16 от делото), като на ответника бъде указано, че негова е тежестта за доказване истинността му.

С оглед твърденията на жалбоподателя за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в производството, приключило с издаване на оспорения акт, следва да бъде допусната до разпит в качеството на свидетел Д.Д.Г., при режим на довеждане.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и заверен препис от декларация вх. №05-003451/13.02.1998 г., подадена от Д.Д.Г..

ОТКРИВА производство по оспорване истинността на известие за доставена пратка № 4000088323 от 06.02.2012 г., находящо се на л. 16 от делото.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел Д.Д.Г. при режим на довеждане за следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 12.06.2013 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: