Р Е Ш Е Н И Е

 

     Номер 999           Година 15.07.2011           Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІІІ-ти състав, на двадесет и трети юни две хиляди и единадесета година в публично заседание, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня ЕВТИМОВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ:  1.Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                                          2.Даниела ДРАГНЕВА

 

Секретаря: Г.Ф.

Прокурор: Желязко Георгиев

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 149 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Началника на Митница Бургас срещу решение № 2280 от 20.12.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 4531 по описа за 2010г. на Районен съд гр.Бургас. Счита решението за неправилно и незаконосъобразно, като необосновано и постановено при допуснати нарушения на материалния закон. Не споделя изводите на районния съд за допуснати съществени процесуални нарушения водещи до отмяна на НП относно липсата на компетентност на актосъставителя. Счита, че съдът неправилно е приложил чл.28 от ЗАНН и е квалифицирал нарушението като „маловажен случай”. С жалбата се прави искане да се отмени съдебното и да се потвърди изцяло наказателното постановление. В съдебно заседание не се явява и представлява.

Ответникът – ЕТ „Мариям Артинян”, гр.*** представляван от М.Х.А., редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд като законосъобразно следва да бъде потвърдено.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е отменил наказателно постановление № 302 от 22.10.2010г. на Началник Митница Бургас, с което на ЕТ „Мариям Артинян”, на основание чл.123, ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева, на основание чл.124а, ал.1, във връзка с чл.123, ал.2 от с.з. е лишен от право да упражнява търговска дейност за срок от 1 месец в търговски обект - магазин за хранителни стоки, находящ се в гр.Бургас, ул. "Антим I" № 4, както и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките - предмет на нарушението - цигари марка „Невада 100” - 2бр. кутии, марка „ММ”-късо - 5бр. кутии, марка „Кент”-бял -8бр. кутии или общо 300 къса цигари, с размер на дължимия акциз 43,57 лв. За да постанови решението си, съдът е приел, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, които водят до отмяна на наказателното постановление, а именно че същото е съставено от некомпетентен орган, тъй като актосъставителят на длъжност „старши специалист” не притежава компетентност да съставя актове при установяване на митнически нарушения. По същество съдът е приел, че е налице маловажен случай на нарушение, вземайки предвид минималния срок, които е изминал след изтичане срока на валидност на бандеролите, обстоятелството, че цигарите са били в минимално количество-15 броя кутии с дължим акциз 43,57 лв., както и това че същите са били прибрани. Съдът е счел, че извършеното нарушение не се характеризира с такава тежест, която да обуслови налагане на административна санкция и не се засягат съществено финансовите интереси на държавата, като с оглед на това, че наказващият орган не е приложил нормата на чл. 28 от ЗАНН, обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено.

            Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

На база на събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд е формирал подробна и правилна фактическа обстановка, въз основа на която е извел правните си изводи. Страните не спорят по фактите и в частност – не се оспорва осъщественият състав на нарушение по смисъла на чл.123, ал.2 от ЗАДС. Касационните оплаквания са свързани с тезата на жалбоподателя, че съдът неправилно е отчел липсата на компетентност на актосъставителя и неправилно е подвел установеното нарушение под хипотезата на маловажен случай.

Настоящата инстанция не споделя мотивите на Районен съд гр.Бургас за липсата на компетентност на длъжностното лице съставило акта за установяване на митническо нарушение. Видно от представената длъжностна характеристика на „старши специалист” към сектор „Акцизно законодателство” към основните задължения за длъжността е възложено и изпълняването на други конкретно възложени функции и задачи, между които възможност за участие в извършваните проверки и ревизии касаещи спазването на акцизното законодателство. При съпоставяне на описаните в длъжностната характеристика на „старшия специалист” функции и задачи и смисълът, които законодателят е вложил в понятията „митнически надзор” и „митнически контрол” съгл. разпоредбата на чл.2 от ЗМ, а именно „съвкупност от действия, предприемани с цел осигуряване спазването на митническо законодателство” настоящия съдебен състав счита, че актосъставителят в качеството му на „старши специалист” е притежавал нужната компетентност.

По отношение на второто възражение, касационният състав намира изводите на първоинстанционния съд за правилни. Отговорността на ответника по касация е ангажирана за нарушение на чл.123, ал.2 от ЗАДС, съгласно който на юридическо лице или едноличен търговец, което държи на склад или в търговско помещение, или в превозно средство, предлага, продава или превозва акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност, се налага имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв. Съгласно чл.126б от ЗАДС за маловажни случаи на нарушения по чл. 118, 122, 123, 126 и 126а, установени при извършването им, митническите органи могат да налагат глоби с фиш по реда и в размерите, установени в чл. 39, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания. В конкретния случай, след като, законодателя в нормата на чл.126б от ЗАДС е предвидил, хипотезата на маловажен случай, за изрично изброените административни нарушения, сред които е и нарушението извършено от санкционираното дружество, то тя е приложима и по отношение на него, въпреки, че е формално, на просто извършване. Ето защо, при констатиране на визираните нарушения, административния орган следва да извърши преценка, кое от наказанията да наложи - предвиденото в чл.123, ал.2 от ЗАДС, или това по чл.126б от ЗАДС.

Обществената опасност на деянието е свързана във всички случаи с конкретното количество на държаните акцизни стоки, тяхната митническа стойност и размера на акциза, чието плащане в дължимия по-голям размер съобразно валидните бандероли би избегнал държателят на тези стоки. В случая се касае 15 броя кутии цигари от различни марки, облепени с бандероли с изтекъл срок на валидност и размер на дължимият акциз – 43,57 лева, неизложени на рафт за продажба, а прибрани в кашон - в шкаф, видно от самото наказателно постановление.  На така иззетите цигари срокът за реализация с бандерола, който са притежавали е изтекъл шест дни преди датата на проверката (31.03.2010г.-07.04.2010г.), като по делото липсват данни за повторност на нарушението.  В своята съвкупност посочените обстоятелства определят степен на обществена опасност далеч по-ниска от тази в подобни случаи на деяния, поради което извършеното нарушение, представлява маловажен случай по смисъла на чл.126б от ЗАДС. 

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, първоинстанционното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХІІІ-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2280 от 20.12.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 4531 по описа за 2010г. на Районен съд гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:            

 

 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.

     

                      

                               2.