ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 15.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІХ-ти административен  състав       

На петнадесети март                                           две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                              СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева 

Административно  дело номер  149 по описа за  2010 година. 

На именното повикване в 14,30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.П.Я. - редовно уведомен, представлява се от адв. К., която представя пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ – ДНСК София - редовно уведомен, представлява се юк. С., който представя пълномощно.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че няма процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата. Моля да приемете представените писмени доказателства.

Представям протокол № 4 от 22.03.1990 г. на ОбНС – Бургас, въз основа на който е издадено строителното разрешение. Представям три броя планове, заверени „вярно с копие”, тъй като не се вижда син печат на Общината.

Моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, вещото лице на която да отговори по посочените в нарочна молба въпроси, която Ви представям.

 

ЮК. С.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете административната преписка. Доказателства няма да сочим.

По отношение на представените доказателства от адв. К. -  не възразявам да бъдат приети, като по преценка на доказателствената им стойност - предоставям на съда. Не възразявам за допускане на експертиза.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези съдържащи се в изпратената административна преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и представените в  днешното съдебно заседание от адв. К. писмени доказателства, същите подробно описани по-горе в протокола.

 

С оглед изясняване на спорните фактически обстоятелства, съдът намира доказателственото искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза за основателно, като такова следва да бъде уважено, поради което на основание чл.195, ал. 1 от ГПК,

  

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае с приложените по делото писмени доказателства, както и тези, находящи се в администрацията на Община Бургас, както и след като направи оглед на място на процесния обект, да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, конкретно описани в депозираната в днешното съдебно заседание молба.

 

ЕКСПЕРТИЗАТА да се извърши от вещото лице М.Г., при депозит в размер на 200 лв., вносим от жалбоподателя, по сметка на Административен съд – гр. Бургас, считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.05.2010 г.    от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице, след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                        СЪДИЯ: