Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 441         Година 23.04.2009              Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІІІ състав, на двадесет и шести март две хиляди и девета година, в публично заседание, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.  

                                             ЧЛЕНОВЕ:1.П.С.

                                                                2.Д.Д.

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор С.Х.

Като разгледа докладваното от съдия Д. частно касационно наказателно административен характер дело номер 149 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от ЕТ”Яркон.Г.”***,  срещу решение № 1084 от 2008г., постановено по н.а.х.д. № 2538 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас. С подадената касационна жалба иска от съда да постанови решение с което да отмени обжалваното съдебно решение и вместо него да се постанови друго с което да се отмени наказателното постановление, алтернативно да се върне делото за ново разглеждане.

Ответникът по жалбата – Директора на РИОКОЗ гр.Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, като неоснователна и моли да бъде оставено в сила обжалваното решение.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение, че жалбата е неоснователна, а решението на районния съд е правилно и законосъобразно.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното  решение № 1084 от 2008г.,  Районен съд гр.Бургас е потвърдил наказателно постановление № 03-258/15.05.2008г. на  Директора на РИОКОЗ гр.Бургас с което за нарушения на чл.12, ал.1 от Закона за храните /ЗХ/ на Я.М.Г., в качеството и на ЕТ”Яркон.Г.”***, на основание чл.42, ал.2, от ЗХ  е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на  2000 лв.. За да постанови решението си съдът е приел, че фактическата обстановка по делото е безспорно установена, от събраните в хода на производството доказателства. Акта за установяване на административното нарушение е съставен от компетентно длъжностно лице в присъствието на един свидетел и надлежно упълномощен представител на едноличния търговец и съдържа изискващите се от закона реквизити. Наказателното постановление е издадено от компетентен орган и съдържа всички реквизити, визирани в разпоредбата на чл.57. Не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като в хода на производството не са допуснати съществени процесуални нарушения водещи до порочност на производството или до формална незаконосъобразност на АУАН и/или НП. По същество, безспорно е установено извършването на  нарушението на чл.12, ал.1 от ЗХ, тъй като в обекта, стопанисван от едноличния търговец е извършвана търговия с храни и не е бил надлежно регистриран. Санкцията, правилно е определена в минималния предвиден в закона размер.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

В касационната жалба посочения порок е неправилност и незаконосъобразност на обжалваното решение.

Настоящия състав намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон.

С обжалваното пред първоинстанционния съд  наказателно постановление на касатора е наложена имуществена санкция за нарушение на чл.12, ал.1 от ЗХ. Съгласно този законов текст производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда на закона. Безспорно за обекта стопанисван от касатора не е издадено удостоверение за регистрация за търговия с храни и не се твърди от него и не се ангажират доказателства, че е притежавал временно удостоверение издадено при условията и реда на чл.12а от ЗХ. Ето защо, правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност на основание чл.42, ал.2 от ЗХ, а наложеното наказание е в рамките на предвидения от закона минимум. Възражението, че не е доказано извършването на търговска дейност с оглед забраната на чл.220 от АПК в касационното производство да се извършва фактическо установяване, не следва да се обсъжда тъй като пред първоинстанционния съд жалбоподателя изрично е заявил, че не оспорва фактическата обстановка. Според настоящия съдебен състав, не е налице противоречие между мотивите и диспозитива на съдебното решение, тъй като се касае за техническа грешка в мотивите на решението, при посочване на размера на наложеното  наказание. Неоснователни са и твърденията за допуснати нарушения при съставянето на АУАН и връчването му. АУАН е съставен в присъствието на М.Г.Г. и на него е връчен. По делото е приложено нотариално заверено търговско пълномощно по чл.26 от ТЗ, с което М.Г. е упълномощен да представлява едноличния търговец в отношенията с държавните органи и учреждения, като няма изричен текст в който да е посочено, че няма право да получава АУАН, поради което той се явява надлежно упълномощено лице.

С оглед изложеното обжалваното решения се явява правилно и законосъобразно и при постановяването му не са допуснати нарушения на процесуалните правила, поради което следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХІІІ-ти състав

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1084 от 2008г., постановено по н.а.х.д. № 2538 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ: 1.         

 

 

                                                     2.