ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 26.03.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести март                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

      ЧЛЕНОВЕ: 1. П.С.

       2. Д.Д.

секретар:  Г.Ф.

прокурор: С.Х.

сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

КНАХ   дело    номер   149     по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  11.00  часа се явиха:

 

Касаторът – ЕТ „Яркон – Я. Г.”, редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от адвокат П.К., в която същата сочи, че не може да се яви в съдебно заседание поради наложилото се хоспитализиране на нейния син в следствие на тежко заболяване. Твърди, че не й е възможно да представи болничен лист, тъй като такъв ще й бъде издаден след изписването им. Изразява становище да се даде ход на делото, поддържа изложените съображения в касационната жалба и моли да бъде отменено решението на Бургаския районен съд и издаденото наказателното постановление.

Ответникът по касация – Директор на РИОКОЗ - Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт П.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

Становище по хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ П. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

        

         Становище по жалбата и доказателствата:

         ЮРИСКОНСУЛТ П. – Оспорвам жалбата. Моля да приемете представените от нас писмени документи като доказателства по делото.  Няма да соча други такива в днешното съдебно заседание.

         ПРОКУРОРЪТ – Да се приемат така представените писмени доказателства. Няма да соча други такива. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените с касационната жалба писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

        

         ЮРИСКОНСУЛТ П. – Оспорвам жалбата, считам същата за неоснователна. Считам решението на Бургаския районен съд за правилно и законосъобразно и моля същото да бъде оставено в сила.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Считам, че в  хода на развилото се пред първоинстанционния съд производство по безспорен начин е доказано, че се е извършвала търговия в нерегистриран търговски обект, съгласно разпоредбата на чл.12 от Закона за храните, поради което правилно административнонаказващият орган е санкционирал касатора за допуснато от него административно нарушение. Считам решението на Бургаския районен съд за правилно и законосъобразно, поради което ще Ви моля да го потвърдите.

        

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: