ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 08.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ХІ-ти административен състав       

На осми октомври                                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1499 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Х.К.Г., редовно уведомена, не се явява, се представлява от адв.Г. с приложено пълномощно на лист 29 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главен архитект на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т., която представя пълномощно.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

„НЕСЕБЪР БИЛДИНГ” ЕООД, редовно уведомена, не се представлява;

К.Г.Г., редовно уведомена, не се явява и не се представлява;

С.К.С., В.К.В., С.С.С. и К.С.С., редовно уведомени, не се явяват. За  всички се явява адв.Е.А., който представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА жалбата на Х.К.Г. против Разрешение за поставяне на преместваем обект, издадено от Главния архитект на Община Несебър.

 

         Адв.Г.: Поддържам жалбата.

Представям и моля да приемете нотариална покана, която сме отправили до дружеството, което е изградило обектите, след като узнахме от общината за издаденото разрешение и решение на първоинстанционния съд за делбата на имота.

Поддържам изложеното в жалбата, че разрешението за поставяне е издадено при съществени процесуални нарушения.

 

         Юрисконсулт Т.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна.

Не възразявам да се приемат представените доказателства.

 

Адв.А.: От името на моите доверители оспорвам подадената жалба.

На първо място, тяхното становище е, че същата е недопустима, поради липса на правен интерес. Моите доверители твърдят, че жалбоподателката не е доказала правото си на собственост на имота, поради това жалбата е недопустима.

Моите доверители представиха писмени доказателства за качеството им на съсобственици на имота и от една страна твърдят, че жалбоподателката не е съсобственик на имота. Представеното днес решение е обжалвано от моите доверители и понастоящем делото е висящо пред Бургаски окръжен съд - въззивно гражданско дело № 1935/2013г. на БОС, насрочено за 28.10.2013г. от 14.00 часа и се оспорва не само качеството на съсобственик на жалбоподателката, но и определеното ползване, на което колежката се позова от Районен съд-гр.Несебър.

На следващо място твърдим, че жалбоподателката поне от 2009г. знае за наличието на посочените постройки и че тези постройки са в имота и е запозната с разрешението от 2009г.

Правим искане за изискване и прилагане на четири преписки от Община Несебър, за което представям нарочна молба.  

Представям доказателство за съсобственост на моите доверители в имота без жалбоподателката и определение на въззивния съд, където обжалваме решението на Несебърски районен съд.

Относно представените в днешно съдебно заседание доказателства от процесуалния представител на жалбоподателката - с решението съм запознат, но поканата за първи път я виждам.

 

         Адв.Г.: Възразявам срещу искането на тези преписки, като твърдя, че доверителката ми се е снабдила, видно от самата преписка по реда на предоставянето на достъп до информация с тези разрешения едва през 2013г. Видно от датите на преписките, които се изискват, те са от преди разрешението, което обжалваме – разрешението е от 12.05.2012г., а тук се изискват преписки от преди този период. Считам несъотнотсимо искането за представяне на тези преписки към настоящия спор.

Въпрос на съда към юрисконсулт Т.: Можете ли да отговорите кога жалбоподателката Г. е била уведомена за това Разрешение № 49? Разполагате ли с такива данни?

Юрисконсулт Т.: Разполагам с такива данни, а и е видно от данните по преписката. Преди това дали е имало някакво уведомяване – възможно е да е имало, но моля да ми се даде подходящ срок да проверя и да отговоря.

 

 

Предвид изявлението на страните съдът счита, че следва да приеме представените доказателства, съставляващи административната преписка; доказателствата, представени от процесуалния представител на жалбоподателката; както и доказателствата, представени от процесуалния представител на заинтересованите страни С.К.С., В.К.В., С.С.С. и К.С.С..

 

         По искането за прилагане на преписки, въз основа на които да бъде установено, че Х.К.Г. е знаела към минал момент за издаването на Разрешение № 49/12.05.2011г. съдът счита, че следва да изиска единствено преписка № 94-00-508/27.01.2011г. на Община Несебър образувана по сигнал на Х.К.Г.. Останалите преписки посочени в становището на заинтересованите страни, представено в днешно съдебно заседание от процесуалния представител адв.Е.А., предхождат по време оспорения административен акт. При липсата на изрично изявление, че тези производства са продължили в период от време, който да съвпадне с датата на издаването на акта, съдът счита, че към настоящия момент тяхното приобщаване като доказателства по делото е ненужно.

С оглед на изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа находящ се на лист 2;

         ПРИЕМА Решение № 130/25.07.2013г. по гражданско дело № 488/2008г. на Районен съд-гр.Несебър;

         ПРИЕМА нотариална покана от Х.К.Г. и К.Г.Г. до „Несебър Билдинг”  ЕООД;

ПРИЕМА Заповед № РД-11-604/03.06.1998г. на Областния управител на Бургаска област; Договор от 16.08.2007г. за покупко-продажба на имот общинска собственост; Определение от 30.09.2013г. по гражданско дело № 1935/2013г. на Окръжен съд-гр.Бургас;

         ПРИЕМА писмо от Община Несебър с изх.№ 94-00-508/27.01.2011г. и становище от юрисконсулта на Община Несебър.

        

         Съдът на основание чл.171, ал.4 от АПК

         УКАЗВА на процесуалния представител на ответника, че не представя доказателства за датата на уведомяване на жалбоподателката Г. за издаденото Разрешение № 49/12.5.2011г.

 

         Съдът

         УКАЗВА на процесуалния представител на ответника, че не представя доказателства за датата и начина на уведомяване на жалбоподателката за оспорения административен акт.

         УКАЗВА на ответника в 10-дневен срок, считано от днес, да представи заверено копие от преписка № 94-00-508/27.01.2011г. по описа на Община Несебър, образувана по заявление (сигнал) от Х.К.Г. с ЕГН **********.

 

         Съдът

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 24.01.2014г. от 13.45 часа, за която дата и час страните са уведомени

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: