Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1169                  Година 30.12.2008    Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на втори декември две хиляди и осма година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д.Д.

 

Секретар Й.Б. 

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Д., административен характер                  дело номер 1499 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството по делото е образувано по повод жалба на ЕТ”Михран-4 – М. М.”, ***, представлявано от М. К. М. против писмо изх.№ 70-М-226/01.10.2008г. на Директора на ТД “Приморие” община Бургас. В жалбата се прави искане за обявяване на нищожност на обжалвания акт, евентуално за неговата отмяна, като незаконосъобразен.

Ответникът по жалбата – Община Бургас редовно уведомена, в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, като недопустима, представя нови доказателства и моли да бъде постановено решение с което да се остави без разглеждане жалбата, евентуално да бъде оставена без уважение, като неоснователна и да се потвърди обжалвания административен акт.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.215, ал.1 от ЗУТ от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

С писмо изх.№ 70-М-226/01.10.2008г. на Директора на ТД “Приморие” община Бургас, е указано на жалбоподателя, в срок от два дни да премахне временен обект “Павилион за пакетирани захарни изделия”, намиращ се на тротоара на ул.”Васил Левски” и е посочено, че ако премахването не бъде доброволно изпълнено в указания срок, същото ще бъде изпълнено от община Бургас. По своята същност това писмо представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.214 от ЗУТ, тъй като безспорно с него се засягат правата на адресата му и се създават задължения за него, поради което то подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ. Не би могло да се приеме възражението на ответника, че писмото не е индивидуален административен акт, тъй като то е издадено във връзка със заповед по реда на чл.57а, ал.1 от ЗУТ за премахване на обекта. На първо място, никъде в писмото не е налице позоваване на тази заповед, а директно се нарежда премахване на обекта. На второ място, правното основание за издаване на цитираната заповед е чл.57а, ал.1 от ЗУТ, а фактическо основание - постановяването на обекта без разрешение, докато писмото определя обекта като неподходящ по местоположение, поради извършваща се реконструкция на улицата и нормата на чл.195, ал.5 от ЗУТ, се явява правното основание за неговото издаване, макар и да не е посочена. Ето защо, след като писмото се явява издадено при фактически и правни основания различни от тези на заповед № 2436/15.09.2008г. на кмета на община Бургас, не би могло да се приеме, че то е част от това административното производството, а не отделен административен акт.

Няма спор между страните, че са касае за временен обект, за който има издадено разрешение за строеж по реда на чл.120 от ППЗТСУ (отм.). Съгласно чл.195, ал.5 от ЗУТ кметът на общината може да задължи със заповед собствениците на обекти по ал.1 или 2 да премахнат, преобразуват или ремонтират неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали огради, гаражи, второстепенни, селскостопански и временни постройки, септични ями, канализационни съоръжения, насаждения, както и да извършат необходимите работи в интерес на сигурността, безопасността на движението, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите. Ето защо, във връзка с извършваната реконструкция на ул.”Васил Левски”, състояща се в подмяна на улични  и тротоарни настилки, бордюри, ел.осветление и паркинг, временния обекта се явява неподходящ по местоположение и подлежи на премахване по този ред. Не се спори между страните, че обжалвания акт е издаден от  Директора на ТД “Приморие” при община гр.Бургас и не се ангажират доказателства, че надлежно са му делегирани правомощия от кмета на общината, за издаване на заповеди по реда на чл.195, ал.5 от ЗУТ, поради което обжалваното писмо се явява издадено от некомпетентен орган и следва да бъде прогласена неговата нищожност.

С оглед на изложеното жалбата на ЕТ”Михран-4 – М. М.”, гр.Бургас против писмо изх.№ 70-М-226/01.10.2008г. на Директора на ТД “Приморие” община Бургас се явява основателна и на основание чл.172 ал.2, предложение първо от АПК, следва да бъде уважена и да бъде прогласена нищожност на обжалвания акт.

Поради основателността на жалбата и своевременно направеното искане, Община Бургас, следва да бъде осъдена да заплати на жалбоподателя сумата от 50 лева, представляваща държавна такса по делото.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, Х-ти състав

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на писмо изх.№ 70-М-226/01.10.2008г. на Директора на ТД “Приморие” при община Бургас.

ОСЪЖДА Община Бургас да заплати в полза на ЕТ”Михран-4 – М. М.”, ***, представлявано от М. К. М., разноски по делото за настоящата инстанция в размер на 50 (петдесет) лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

                                                СЪДИЯ: