ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти април                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1498 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.С.Б., редовно призован, не се явява. За него се явяват съпругата му г-жа Я.Б.и адвокат А. и двамата с пълномощни от днес.

За ОТВЕТНИКА Директор на ТП на НОИ гр.Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на В.С.Б. против решение с изх.№ 1012-02-64#1/06.06.2018г. на директора на ТП на НОИ Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 2113-02-766#5/30.04.2018г. на ръководителя по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ Бургас, с което на основание чл. 69б, ал.1-2 от КСО, му е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

АДВОКАТ А.: От името на моя доверител заявява, че поддържам жалбата. Виждам, че е приложена цялата пенсионна преписка на доверителят ми, която е предмет на оспорване, ведно с актовете. Доверителят ми държи да представя жалбите пред административния орган с оглед обстоятелството, че искането му не е за отпускане на пенсия по §4, ал.1 от ПЗР на КСО, а за пряко приложение на международния договор за пенсиониране на моряците по силата на Конвенция № 71 от 1946г., във вр. с чл.5, ал.4 от Конституцията на Република България.

Съдът констатира, че така представените от адвокат А. жалби се намират на л.52-54 и л.92-95 от делото, поради което връща същите.

Г-жа БОНЕВА: Поддържам жалбата. Представям разпореждане на териториалното поделение на НОИ Бургас за отказ за отпускане на пенсия от 14 май 2014г.

Съдът констатира, че така представеното разпореждане е приложено в административната преписка и се намира на л.42 от делото, поради което връща същото на г-жа Бонева.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Представили сме пълната административна преписка по издаване на обжалваното решение, която моля да приемете. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ А.: Представям списък на направените съдебни разноски. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВОКАТ А.: С пълномощника Бонева сме подготвили писмена защита, която представяме с копие за ответната страна.

Само ще маркирам нашите искания относно атакуваните актове, които са незаконосъобразни на следните основания: на първо място - не е спазена формата на административен акт. Приложено е разпореждане от 2014г., което съдържа подписи на няколко лица - на ръководител „Пенсионно осигуряване“, на експерт по осигуряването, на главен експерт, каквито подписи на атакуваното сега разпореждане няма. От тази гледна точка считаме, че не е спазена формата на административния акт.

Считаме също така, че атакувания административен акт, с който се потвърждава разпореждане за отказ на пенсия за осигурителен стаж и възраст на доверителя ми, е незаконосъобразен, тъй като се отрича пряко приложението на Конвенция № 71/1946т., която, като международен договор, има пряко действие в правния мир, съгласно чл.5, ал.4 на Конституцията на Република България и решение № 7 на Конституционния съд и решение на Върховен административен съд, с което в предходно дело е било прието, че българските законодателни и правоприлагащи органи са длъжни да се съобразяват с Конвенция № 71/1946г., при определяне и отпускане на пенсии на моряци.

Считаме, че органът отказва изпълнение на произтичащи задължения по чл.30, ал.1 от Правилника на организация на работата на НОИ, който е длъжен да прилага пряко международни договори по Конвенция №71/1946г., съгласно чл.5 от Конституцията. Териториалното поделение на НОИ Бургас са длъжни да осъществяват специални дейности по действащи международни договори, съгласно разпоредбите на Правилника. Считаме, че не може да става ѝ дума за отпускане на лична пенсия по §4, ал.1 от ПЗР на КСО, както неправилно административният орган квалифицира жалбата. В тази насока решението на административния орган е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Следва да бъде задължен административния орган да присъди исканата от доверителя ми пенсия . В случай, че съдът приеме, че е компетентен той да определи пенсията, ние сме готови със счетоводни разработки за начина, по който следва да бъде изчислена.

Молим за разноски по делото. В случай, че е внесена неправилно таксата, ще поискаме да ни бъде възстановена.

Г-жа БОНЕВА: В решението на директора на ТП на НОИ Бургас аргументът да не бъде отпусната пенсия на съпругът ми е, че в действащото българско законодателства няма специален пенсионен режим за моряците, поради което единствения вариант е този по §4, ал.1 от ПЗР на КСО, който текст сега е в чл. 69б, ал.1 от КСО, който възпроизвежда текстът на §4, ал.1, което не отговаря на истината. Има цитирани от адвокат А. разпоредби на чл. 30, ал.2 от Правилника за дейността на НОИ, в сила от 01.01.2014г., където е записано, че ТП на НОИ осъществява специализираната дейност по изплащане и отчитане на пенсиите, включително на пенсиите по международни договори за лицата с постоянен адрес в България. В този текст няма друго изискване, а само, че правните норми на международния договор трябва да бъдат включени. Териториалната дирекция на НОИ отказва да изпълни задълженията си по Правилника, какъвто е Правилника за организацията и дейността на НОИ.

Юрисконсулт Д.: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение жалбата на В.Б. и да потвърдите решението на директора на ТП на НОИ, като правилно и законосъобразно. Изложили сме подробни мотиви в решението.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законосъобразния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: