ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 24.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти януари                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  1498 по описа за 2016 година

На именното повикване в 09:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.К.П., редовно уведомен, не се явява. За него адвокат З., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ З.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. на въпрос на съда: Ревизионното производство не е проведено по особения ред  на чл.122 от ДОПК. Няма да соча други доказателства. Делото е изяснено и моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ З.: Уважаема г-жо председател, от името на доверителя ми, моля да отмените обжалвания ревизионен акт, в частта в която сме обжалвали. Считам, че същият е незаконосъобразен. Видно от приетото по делото заключение на вещото лице - експерт се доказа, че бащата на доверителя ми е разполагал с разполагаеми парични средства към края на 2008г. в размер на  74 994,00 лева и предвид това считам, че същият е разполагал със сумата, която е дал на сина си и с оглед на това крайният извод на органа не признаващ този факт е неправилен. В тази връзка считам, че жалбата е основателна и доказана и моля да я уважите. Моля да ни присъдите разноските по делото, за които представям списък.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна и недоказана, и потвърдите обжалвания ревизионен акт, като съображенията за правилността на констатациите са подробно изложени в потвърдителното решение на директора на Дирекция „ОДОП“.  Искам да отбележа, че вещото лице не удостоверява, че бащата на жалбоподателя е разполагал с определена сума към определен момент, а то е направило съответните изчисления по зададените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, като по отношение на това заключение вещото лице е изследвало  брутното трудово възнаграждение, осигурителния доход на лицето, който определено не е равен на нетното възнаграждение, което е постъпвало по банковите сметки на лицето. Видно и от извлеченията на банковите сметки, постъпилите суми са се теглени веднага, а с част от тях са се извършвали плащания с пост терминал, като в края на годината наличност няма по сметките, което говори, че лицето текущо е харчило постъпилите пари. Моля да се потвърди решението и ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: