ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 15.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети ноември                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1498 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.К.П., редовно уведомен, не се явява. За него адвокат З., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

        

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

С.В.А. –години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, с приложение към него, което поддържам.

 

АДВОКАТ З.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Във връзка отговор на въпрос 1, където е посочено осигурителният доход на лицето по периоди, въпросът ми е осигурителният доход разполагаема сума ли е за лицето?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Осигурителният доход е брутното трудово възнаграждение на практика, т.е без удръжки и не представлява възнаграждението подлежащо на получаване от лицето.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други въпроси към вещото лице. Оспорвам експертизата, тъй като при така зададените въпроси не може да се установи сумата, с която е разполагало лицето за тези периоди от време. По точно може да се види разполагаемата сума от приложените банкови извлечения, които са представени от страна на жалбоподателя, от които се вижда, че всяка година лицето е получавало по банков път нетно, а не брутно трудово възнаграждения и към края на годината по сметката няма баланс или има малка сума, което означава че лицето е теглило почти веднага сумите и с една част е плащало с пост терминал, т.е. това не са разполагаеми суми.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на  лева, от които 300 лева, платими от внесения от депозит/л.334 от делото/.

 

АДВОКАТ З.:  Няма да сочим други доказателства. Имам  една реплика, че твърденията на колежката не са подкрепени с никакви доказателства, а нещо повече вещото лице е посочило категорично каква е разполагаемата сума на бащата на доверителя ми.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Няма да сочим други доказателства. Имам процесуално искане  настоящото производство да бъде спряно на основание чл.229, ал. 1, т. 4 от ГПК, предвид образуваното пред Върховен Административен съд тълкувателно дело № 10 /2016г., което има значение по настоящото дело.

 

АДВОКАТ З.: Предоставям на съда по направеното искане.

 

Съдът, след като съобрази предмета на тълкувателно дело №10/2016г. на Върховен административен съд, а именно да се отговори на въпроса „Нищожен ли е ревизионен акт издаден след 01.01.2013г., при действието на чл.119, ал.2 от ДОПК, когато единият от издателите му е орган по приходите на ръководно длъжностно ниво по см. на чл.7, ал.1, т.3 от ЗНАП и не е на експертно длъжностно ниво по см. на чл.7, ал.1, т.4 от ЗНАП, както изисква разпоредбата на чл.118, ал.2 от ДОПК“, счита, че са налице основанията по чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, за спиране производството по настоящото дело до приключване на производството по тълкувателното дело, тъй като отговора на този въпрос, касае и действителността на процесния ревизионен акт.

С оглед на горното и на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, Административен съд Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по административно дело № 1498/2016г. по описа на Административен съд Бургас до приключване на производството по тълкувателно дело №10/2016г. на Върховен административен съд, с влязъл в сила съдебен акт.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание.

 

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: