ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 11.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На единадесети юни                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1498 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:31 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Д.Р., редовно уведомена, се представлява от адвокат М., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице Ж.Ж..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпило в срока по чл. 199 ГПК допълнително заключение на допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша допълнителното заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване допълнителното заключението на вещото лице Ж.Д.Ж., която е със снета по делото самоличност и я предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Представила съм допълнително писмено заключение, което поддържам. В тази връзка имам едно допълнение във връзка с извършване на корекция на допусната техническа грешка, която касае първото заключение, въз основа на което обаче с вече коригираната техническа грешка е предадено допълнителното, т. е. по допълнителното данните са след извършената от мен поправка на техническата грешка, като в тази връзка съм подготвила за съда и страните страниците, на които се извършва промяната съгласно тази техническа грешка, като за да обясня на съда защо това е важно, корекцията е единствено в 2008 г. в началното салдо за 2008 г., което е с отрицателна стойност, която е правилно посочена като резултат от 2007 г., но не следва да бъде взета предвид при изчисляване на разполагаемите средства на физическото лице за 2008 г., т.е. при оформянето на приходите и на разходите от паричния поток за 2008 г. по принцип не следва да фигурират начални салда, които са с отрицателни стойности. В тази връзка при приемане на наличните средства към 01.01.2008 г. като начално салдо в размер на 0,00 лева са направени последващите корекции, които аз съм изготвила допълнително като извършени корекции на допуснатата техническа грешка в изслушаната в съдебно заседание на 17.02.2015 г. съдебно-счетоводна експертиза. Вече съобразено с техническата грешка и изправяне на същата е изготвена допълнителната експертиза, в която стойностите са правилно изчислени и съобразени с така образуваното ново начално салдо за 01.01.2008 година.

 

АДВОКАТ М.: По допълнителното заключение нямам въпроси и възражения, но по текущо направеното изявление за извършена корекция, считам че същото е допустимо и следва да бъде допуснато от съда, още повече предвид и изявлението на вещото лице, че допълнителното заключение е съобразено с направената корекция.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не възразявам да бъде приета корекция на допуснатата техническа грешка на първата експертиза. По отношение на допълнителната експертиза обаче възразявам, тъй като продължавам да твърдя не че изчисленията са неверни, а че така  формулирани въпросите дават заключение, което е неотносимо към предмета на спора.

Въпроси към вещото лице нямам.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме корекцията на допуснатата техническа грешка в изслушаната на 17.02.2015 г. съдебно-счетоводна експертиза, както и заключението по допуснатата допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА корекцията на допуснатата техническа грешка в изслушаната на 17.02.2015 г. съдебно-счетоводна експертиза.

ПРИЕМА заключението по допуснатата допълнителна съдебно-счетоводна експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 250 лева, съгласно представената справка-декларация, платими от внесения депозит.

 

АДВОКАТ М.: Относно извършените разноски представям списък на разноските и платен адвокатски хонорар. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам доказателствени искания. Моля да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа от страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене и ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ М.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да уважите жалбата изцяло на посочените основания и предвид заключенията на вещото лице да отмените обжалвания ревизионен акт, както и да ни присъдите извършените по делото разноски, съгласно представения списък. Моля да ни дадете срок за подробни писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и постановите решение в този смисъл, като потвърдите оспорения ревизионен акт. Считам че фактическите констатации и правните изводи на органа по приходите не бяха опровергани от събраните доказателства и представените такива, включително и от заключенията по допуснатата съдебно-счетоводна и допълнителната такава експертизи. В тази връзка пак искам да кажа, че предметът на спора се свежда до допълнителните задължения, определени на ревизираното лице с ревизионния акт и последващите плащания нямат никакво отношение към техния размер на този етап.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 066 лева, съобразно Наредбата за определяне на минималните адвокатски възнаграждения.

Моля да ми бъде предоставен срок за писмени бележки.

 

СЪДЪТ предоставя на страните 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: