ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети февруари                      две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1498 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.Д.Р., редовно призована, не се явява. За нея – адв. М., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т., с представено от днес пълномощно.

          Явява се вещото лице Ж.Ж..

 

             По хода на делото:

 СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 С оглед становището на страните и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         По делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като същото е депозирано на 28.01.2015 г. – т.е., в 7-дневния срок по чл. 199 от ГПК.

 

         АДВ. М.: Да се изслуша вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

         С оглед становището на страните, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличността както следва:

         Ж.Д.Ж. – ** г., българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. М.: При изготвянето на трите варианта, които сте представили, взели ли сте предвид заплащането на 9 000 лв. от жалбоподателката през месец октомври 2013 г., като това плащане да е съотнесено за погасяване на най-старите задължения както са посочени в ревизионния акт. В някои от трите варианта, които сте дали, дали тези 9 000 лв. погасяват най-старите задължения?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, при изготвяне на експертизата и при разглеждане на трите варианта са взети предвид заплатените от физическото лице суми в размер на 9 008.89 лв. Експертизата е взела предвид и плащанията, като е изчерпала задължението на жалбоподателя от най-старото възникване, като първоначално за приспадане на главницата и където е сформиран остатък, е прихваната и лихва.

         АДВ. М.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

         С оглед становището на страните и поради изчерпване на въпросите към вещото лице и предвид приемане на заключението, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице Ж.Д.Ж., на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 800 лв., 450 лв. от които платими от внесения депозит. (Р.К.О.-450 лв.-17.02.2015 г.)

         ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд – Бургас сумата от 350 лв., съставляваща доплащане по изготвената и приета от съда съдебно-счетоводна експертиза, като при неизпълнение на указаното, в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от 12.02.2015 г. от процесуалния представител на жалбоподателя, в която е формулирано искане да бъдат приети като писмени доказателства по делото приложените към молбата документи – 4 броя вносни бележки, както е формулирано и искане за допускане на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на конкретно формулиран в молбата въпрос.

 

         АДВ. М.: Поддържам искането за приемане на приложените документи като писмени доказателства, както и искането за допускане на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставения въпрос.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Предоставям на съда преценката за приемане на така приложените документи като писмени доказателства. По искането за допускане на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, не се противопоставям.

 

Съдът, с оглед формулираните от страна на процесуалния представител на жалбоподателя доказателствени искания, намира същите за допустими и относими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с нарочна писмена молба от 12.02.2015 г. четири броя вносни бележки като писмени доказателства по делото.

ДОПУСКА изготвянето на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на въпроса формулиран в нарочната писмена молба, депозирана от процесуалния представител на жалбоподателя (лист 891 от делото).

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата допълнителна съдебно-счетоводна експертиза в размер на 250 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по така допуснатата допълнителна съдебно-счетоводна експертиза Ж.Д.Ж., която следва да бъде уведомена за експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

 

АДВ. М.: В нарочна писмена молба от 19.01.2015 г. съм направил искане за допускане до разпит на свидетели, като считам, че с оглед изложеното в молбата на основание чл. 57, ал. 2, т. 2, предложение последно от ДОПК, изслушването на свидетели е допустимо и съотносимо към спора. Поддържаме това искане и моля съдът да се произнесе.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Противопоставям се категорично, като поддържам становището изразено в предходно съдебно заседание предвид обстоятелството, което се цели да се докаже, че тези свидетелски показания не попадат в хипотезите на чл. 57 от ДОПК.

 

Съдът, предвид така формулираното от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание искане, намира, че не дължи произнасяне по същото по следните съображения:

Искането за допускане до разпит в качеството на свидетели на лица, предоставили парични суми в заем на жалбоподателя, е формулирано още в сезиращата съдът жалба. С нарочно протоколно определение от 04.11.2014 г., съдът се е произнесъл по така формулираното доказателствено искане, като е приел същото за процесуално недопустимо, както и обстоятелството, че в случая не са налице хипотезите на чл. 57, ал. 2, т. 1,2,3 от ДОПК. В този смисъл и при наличието на изрично постановено от съда определение, второ произнасяне по същото искане се явява процесуално недопустимо.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за допускане до разпит на свидетели, формулирано от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.05.2015 г. – 14.00 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: