ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 04.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти ноември                           две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1498 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.Д.Р., редовно призована,  не се явява и не се представлява.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено от днес пълномощно.

 

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба от адв. Х.М. - процесуален представител на жалбоподателя, в която е заявено, че поради наличие на служебен ангажимент същият няма възможност да се яви в днешно съдебно заседание, но не възразява да бъде даден ход на делото в негово отсъствие.

        

         По хода на делото:

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на процесуалния представител на ответника и формулираното в молбата на адв. М. становище, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба от А.Д.Р. против Ревизионен акт № 021302554/02.04.2014 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Бургас, потвърден с Решение № 177/17.06.2014 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас.

 

         Съдът ДОКЛАДВА, че в депозираната от адв. М. молба е заявено, че същият поддържа жалбата по заявените в нея доводи, както и поддържа доказателствените искания формулирани в жалбата, а именно за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, както и искане за събиране на гласни доказателства чрез изслушване на свидетелски показания на лицата посочени в ревизионния акт за които се твърди, че са предоставили определени парични средства на жалбоподателката под формата на дарение.

 

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към преписката доказателства.

По отношение на доказателствените искания на жалбоподателя за назначаване съдебно-счетоводна експертиза, предоставям на съда, а относно разпита на свидетели считам, че свидетелските показания са недопустими съгласно чл. 57 от ДОПК.

 

         С оглед становищата на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, която след като се запознае с доказателствата по делото и при необходимост извърши допълнителни справки, да отговори на въпросите формулирани в сезиращата съда жалба (лист 5 и 6 от делото).

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в размер на 450 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от датата на получаване на съобщението, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ внесения предварителен депозит.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Ж.Ж., която следва да бъде уведомена за експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

         По повод искането за събиране на гласни доказателства посредством разпит в качеството на свидетели на лицата, за които се твърди, че са предоставили парични средства под формата на дарение в полза на жалбподотелката, съдът намира така формулираното доказателствено искане за процесуално недопустимо.     

Съгласно чл. 158, ал. 1 от ДОПК, свидетелски показания се допускат само в случаите на чл. 57, ал. 2 от ДОПК.  С оглед заявените от жалбоподателя факти и обстоятелства, които се цели да бъдат установени и доказани посредством свидетелските показания, съдът намира, че същите не попадат в трите хипотези регламентирани в чл. 57, ал. 2, т. 1,2 и 3 от ДОПК.

В този смисъл така формулираното искане се явява процесуално недопустимо, поради което съдът

        

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ДОПУСКА събирането на гласни доказателства посредством разпита в качеството на свидетели на лицата, за които се твърди, че са предоставили парични средства под формата на дарение в полза на жалбподотелката.

         ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателката лично и чрез процесуалния си представител до следващо съдебно заседание да ангажира допълнителни доказателства в подкрепа на заявеното от тях твърдение за незаконосъобразност на оспорения ревизионен акт.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.02.2015 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: