ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 19.09                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На деветнадесети септември                        две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 1497 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 14:24 часа се явиха:

  

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.С.Е., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Дирекция  на Териториално поделение НОИ Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д. Д., с пълномощно от днес.

 

Съдът  ДОКЛАДВА постъпила молба-становище вх.№1039/18.09.2018 г. от процесуалния представител на жалбоподателя  - адвокат А., в която заявява, че поддържа жалбата,  да се приемат представените по делото доказателства, които са приложени към молбата-становище под опис.

 

ЮРИКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

          Производството е образувано по жалба на Й.С.Е. против решение №  изх.№1012-02-57#1 от 18.05.2018 г.  на директор на Дирекция  на Териториално поделение НОИ Бургас, постановено по пенсионна преписка № **********, с което е оставено в сила разпореждане, с изх.№2113-02-3506#4/01.03.2018г., издадено от ръководителя на „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ Бургас, с което на основание чл.69в, ал.1 КСО и чл.68 ,ал.1 е ал.2 от КСО е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на жалбоподателката.

 

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по обжалвания административен акт от ответника.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

         

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства.  Относно доказателствата представени непосредствено преди днешното съдебно заседание от жалбоподателя, моля за възможност да се запозная с тях и взема писмено.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 3-дневен срок от уведомяването да представи копия от приложените доказателства към молба-становище вх.№1039/18.09.2018 г..

ПРЕДОСТАВЯ възможност на юрисконсулт Д. в 7-дневен срок след представяне на копие от доказателствата представени от жалбоподателя, да се запознае с тях и изрази писмено становище.

По приемането на представените към молба-становище вх.№1039/18.09.2018 г.. доказателства, съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание.

  Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.10.2018г. от 14.30 ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.28 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: