ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 07.11.                                                                       град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми ноември                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1497 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Фар Ит“ ООД, редовно призован, се представлява от адв.  Н., с представено по делото пълномощно от днес. 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Ръководител на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, редовно призован, се представлява от гл. експерт Б.П.- служител с юридическо образование и юридическа правоспособност, редовно упълномощен, с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от  „Фар Ит“ ООД против Решение № РД-16-514/21.04.2017 г. на гл. директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Ръководител на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. при Министерство на икономиката, в което решение е формулиран отказ да бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ на проектно предложение на дружеството-жалбоподател.

 

Адв. Н.:  Изцяло поддържам така депозираната жалба. Поддържам направеното доказателствено искане с жалбата за изслушване на съдебно-техническа експертиза, като бих желала в днешно съдебно заседание да уточня, че по-скоро експертизата следва да бъде комплексна оценъчна експертиза. Уточнявам, че вещото лице или лица респективно следва да проучат и работят по методите и критериите, по които проектът на моя доверител е бил оценяван. Считаме, че едното вещо лице следва да бъде компютърен специалист – програмист, а другото лице – икономист. В случая в самия проект става въпрос за онлайн игра с образователен характер. Относно неправилната оценка на административния орган по отношение на критериите за иновативност считаме, че специалистът следва да бъде програмист, а относно критериите за пазарна приложимост, жизнено способност и образователно-квалификационно ниво на екипа следва да бъде икономист. Това е един от критериите, по който от максимум 6 точки са дадени 0 точки, което според мен означава че екипът вероятно е неграмотен. Също така проектът е разработен от програмист и икономист, поради което считам, че вещи лица с тази сфера на познание биха мигли да отговорят на поставените от нас въпроси.

 

гл. експерт П.: оспорвам жалбата. Считам същата за изцяло неоснователна. Поддържам становището си относно поисканата съдебно-техническа експертиза.  Считам, че нито в жалбата, нито в днешно съдебно заседание чухме конкретни въпроси към вещите лица. Считам, че за решаването на предполагаемото искане от жалбоподателя не са нужни специални знания, защото процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е правно регламентирана процедура. Конкретно оценката на проектните предложения е предвидено да се извърши въз основа на приети по силата на нормативна разпоредба документи. Това са критериите и методологии за оценка на проектните предложения, които са приложение към условията за кандидатстване. Считам, че видно от оценителните листи назначените оценителите са се аргументирали защо не са дали максимален брой точки по засегнатите от жалбата показатели по техническата и финансова оценка на проектното предложение. Видно от описаните условия, на които трябва да отговаря проектното предложение, за да получи максимален брой точки по посочените показатели не са необходими специални знания, за да се разбере, че описаното във формуляра за кандидатстване и представените допълнителни документи към проектното предложение не покриват критериите за оценка по тези показатели, за да получат максимален брой точки. Като цяло за да се оцени по критериите и методологиите за оценка въпросното проектно предложение не са необходими специални знания освен по конкретни въпроси, по които вече има експертиза по самата процедура. Единствено следва да се следи спазени ли са условията, заложени във всеки критерии, а те са подробно разписани. Не мисля, че е необходимо.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

По отношение на формулираното искане за допускане на съдебно-техническа експертиза съдът намира така формулираното искане за процесуално допустимо. Относно относимостта на отговорите на поставените въпроси към правния спор по същество съдът следва да вземе отношение след представяне на въпросните отговори и при изготвяне на крайния си съдебен акт.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА изготвянето на комплексна съдебно-техническа експертиза и съдебно-икономическа експертиза, вещите лица по която след като се запознаят с доказателствата по делото, извършат необходимите справки и изчисления, да отговорят на въпросите, формулирани в сезиращата съда жалба ( лист 7 – гръб по делото).

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допусната комплексна експертиза в размер на 400,00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

ОПРЕДЕЛЯ за вещи лица С.Д.С.– специалист в областта на компютърните технологии и Т.Д., вещо лице изготвящо икономически и счетоводни експертизи, които следва да бъдат уведомени за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.01.2018 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: