ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 03.04.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети април                                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1497 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Фар Ит“ ООД, редовно призован, се представлява от адв. Н., с представено по делото пълномощно. 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Ръководител на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., редовно призован, се представлява от гл. експерт Б.П., редовно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

В залата се явяват вещите лица Т.Д. и С.Т..

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда комплексна съдебно-техническа и съдебно-икономическа  експертиза, като заключението е депозирано на 26.03.2018 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

адв.  Н.: Да се изслуша заключението на вещите лица.

 

гл. експерт П.: Да се изслуша заключението на вещите лица.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки съдът пристъпва към разпит на вещите лица, на които снема самоличност, както следва:

 

Т.Ж.Д. - ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

С.Б.Т. - ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩИТЕ ЛИЦА: Представили сме писмено заключение, което поддържаме.

 

адв.  Н.: Имам един въпрос. На стр. 2 от заключението в „Обстоятелства по делото” сте обяснили, че отговорите Ви са съобразени с условията за кандидатстване по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, методи и процедури. Искам да Ви попитам като ползвахте тези методи и процедури, по които моят доверител е кандидатствал, същите предполагат ли субективна оценка или са ясни и категорични?

 

гл. експерт П.: Възразявам по този въпрос. Това са обстоятелства, които не се разглеждат в настоящия етап на процеса.

 

Съдът счита въпроса за допустим и допуска така поставения въпрос.

 

Вещото лице Т.: Да, има субективен момент. Така или иначе критериите са дефинирани в документа, който съм цитирал. Всеки конкретен оценяващ по своя преценка извършва тези критерии и дава оценката. Има субективен момент.

 

адв.  Н.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещите лица.

 

гл. експерт П.: Нямам въпроси към вещите лица. Считам за неправилно заключението, тъй като при изготвянето му не са спазени изискванията на условията на кандидатстване и приложението към тях – „Критерии и методология за оценка на проектните предложения”.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към вещите лица и по експертизата

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема заключението на вещите лица Т.Д. и С. Т., на които определя възнаграждения в размер общо на 800,00 лв., 400,00 лв. от които платими от внесения депозит. / изд. Р.К.О. – 400 лв.- 03.04.2018 г./

задължава жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд гр. Бургас сумата от 400,00 лв., представляваща доплащане по приетата комплексна съдебно-техническа и съдебно-икономическа експертиза. При неизпълнение в указания срок в полза на вещите лица следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

адв. Н.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

гл. експерт П.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изявлението на процесуалните представители на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв.  Н.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на моя доверител по изложените в нея съображения. Само бих желала да изтъкна, че спорът е концентриран досежно приложението на методи и процедури за оценка и доколко тези методи и процедури имат субективен елемент, то считам, че този субективен елемент при оценяване на моя доверител от страна на органа не е съобразил представените от нас доказателства относно оспорените критерии, което се доказва от приетата по делото комплексна експертиза. Претендираме разноските по делото в размер на заплатена ДТ и депозит за вещи лица.

 

гл. експерт П.: Уважаеми г-н председател, моля да оставите жалбата без уважение като неоснователна и да потвърдите решението на ръководителя на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Относно изтъкнатото днес от процесуалния представител на жалбоподателя искам да допълня само, че считам за неправилно това становище относно наличието на субективност в критериите и методологии за оценка. Те са част от условията за кандидатстване, които са преминали на публично четене и обсъждане, и мисля, че в срок от един месец е имало възможност да се обжалват, ако е имало такъв субективен елемент. Липсата на субективен елемент се доказва от елементарен прочит на самите критерии за оценка, тъй като те се основават изцяло на представени документи от даден кандидат със своето проектно предложение. Моля да ми предоставите срок за писмени бележки. Моля за присъждане на разноски.

 

Реплика на Адв. Н.: Имах предвид субективното прилагане на методите за оценка от страна на органа, а не че те са субективни.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на страните в 10-дневен срок, считано от днес, да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: