ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 05.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на пети октомври през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1497 по описа за 2016 година.                  

 

На именното повикване в 15:29 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.П.П., редовно призован, не се явява лично. Представлява се от адвокат Р.П., с пълномощно по делото л.6.

 

ОТВЕТНИКЪТ К.Д.Т. служител в отдел „Икономическа полиция” при ОД на МВР Бургас, редовно призован, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на В.П.П. против Заповед за полицейско задържане № 304зз-601/18.07.2016г. издадена от К.Д.Т. - служител в отдел „Икономическа полиция” при ОД на МВР Бургас, с която П. е задържан за срок до 24 часа на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР за извършено престъпление по чл.316, във връзка с чл.308 от НК. Иска се отмяна на заповедта, като незаконосъобразна.

 

С определение № 1534/13.09.2016година е УКАЗАЛ е доказателствената тежест на страните.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата и с представените към нея доказателства. Запознати сме с определение №1534/13.09.2016г. и нямаме възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Нямам други искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата. Запознат съм с определението на съда, което беше докладвано днес и нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Представена е цялата административна преписка. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени документи, като доказателства по делото.

 

АДВОКАТ П.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ОТВЕТНИКЪТ: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи делото.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ П.: Уважаеми г-н съдия моля да уважите жалбата. При издаване на заповедта за задържане не са спазени административно-производствените правила и материално-правните разпоредби на ЗМВР. Основното, което виждам като нарушение е че през целия ден доверителя ми оказваше пълно съдействие на полицейските органи за извършваните от тях претърсвания, като след като те бяха извършени и беше отпаднало основанието за задържане трябваше да го освободят. Вечерта продължаваше да бъде задържан, без да се извършват никакви действия с него, а съгласно чл.72 от ЗМВР, когато отпадне основанието за задържане лицето следва да бъде незабавно освободено. Ще представя подробни писмени бележки в указан от съда срок. Моля да бъдат присъдени в полза на доверителя ми и направените по делото разноски, като представям списък за разноските. Моля да бъде отменена заповедта за задържане по съображенията изложени в жалбата.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Уважаеми г-н съдия, моля да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна. Считам, че не съм превишил правата си по закона, още повече не съм превишил задържането повече от 24часа. Към момента на случая имаше данни за извършено престъпление от жалбоподателя и бяха ограничени правата му за свободно предвиждане и затова изготвих заповед за задържане. Жалбата е неоснователна, защото съм действал по закон.

 

АДВОКАТ П.: Вече 50 дни от процесното задържане, а доверителят ми не е привлечен като обвиняем за това което е заподозрян. По образуваното досъдебно производство срещу В.П.П. не се предприемат действия.

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на   12.10.2016година.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:39часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: