Р Е Ш Е Н И Е

 

       Номер                  05.02.2009г.                 град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на единадесети ноември две хиляди и девета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря К.Л. като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 1497 по описа за 2007 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ.

Образувано е по жалба на А.Д.А. *** против решение № 1014 на Общински съвет – Созопол, отразено в протокол № 54/14.09.2009г., с което е одобрен ПУП-ПРЗ, електрическа и ВиК схеми, идейна вертикална планировка, задължителни и допълнителни схеми, схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура в частта, относно имот с пл.№ 546 в кв.3 по плана на село Росен. Иска се от съда да отмени оспорваното решение. В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адвокат Ц. и адвокат С., които поддържат заявената претенция, ангажират доказателства, претендират разноски.

Ответната страна – Община Созопол оспорва основателността на жалбата чрез адвокат Й. Не сочи допълнителни доказателства, извън представените към административната преписка.

Заинтересованите страни К.Н.И. и К.Т.К. се представляват в процеса от адвокат Ж. и адвокат Г., които изразяват становище за недопустимо оспорване. Алтернативно пледират за неоснователност на жалбата.

            След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Жалбата изхожда от страна, която е активно легитимирани да проведе оспорване по реда на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ. Подадена е в срока по чл.215, ал.4 от ЗУТ и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е основателна.

Предмет на съдебен контрол в настоящото производство е решение № 1014/14.09.2009г., прието от Общински съвет – Созопол, с което на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, вр. с чл.129, ал.1, вр. с чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, схеми по ВиК, ел. и идейна вертикална планировка, задължителни и допълнителни схеми, схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, представени като отделни части и съгласувани с експлоатационните дружества, с който се урежда: режимът на застрояване на устройствените зони (за социални дейности, за жилищно строителство, за обществено обслужване, за спорт и атракции, за озеленяване, за смесени функции, за централни зони, за спорт и комуникации и за техническа инфраструктура) и на показателите за застрояване в отделните квартали и УПИ; видът и линиите на застрояване в отделните УПИ; съхраняване на съществуващата растителност и доразвиване на зелената система на територията; детайлизиране на уличната мрежа и маркировка; прецизиране на вида и техническите параметри на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и необходимите сервитути за всяка подсистема (водоснабдяване и канализация, електро-енергоснабдяване, далекосъобщения и газоснабдяване) и определяне на участъци за реконструкция на съществуващата мрежа; правила и нормативи за приложение на ПУП. В жалбата, с която е поставено началото на настоящото съдебно производство и в заместващото устните състезания писмено становище, А. навежда твърдение, че при обединяването на собствените му УПИ ХІV-546 и УПИ ХVІ-546 в УПИ ІV-55 и създаването на УПИ VІ-57 от УПИ V-546,7 са променени границите на имотите и е предвидена улица в противоречие с разпоредбата на чл.15, ал.3 от ЗУТ.

При извършената служебна проверка за законосъобразност на решение № 1014/14.09.2007г., прието от Общински съвет – Созопол, настоящият съдебен състав констатира, че то е произнесено от компетентен орган, в изискуемата от закона форма, при спазване на административнопроизводствените правила за неговот издаване, но в противоречие с приложимите материалноправни норми, уреждащи конкретното правоотношение между страните.

От фактическа страна по делото е установено, че с нотариален акт № 67, том ХІІ, дело № 7115/16.09.1994г. на нотариус при БРС А. е признат за собственик по давностно владение и наследство от покойния си баща Д. А.Д. на следните недвижими имоти: 1. застроено дворно място, образуващо парцел ХІV-546 в квартал 3 по плана на с.Росен, община Созопол, целият с площ от 535 кв.м., от които собствени са 495кв.м., а за разликата от 40 кв.м. не са уредени регулационните сметки, ведно с построените в него полумасивна жилищна сграда, навес и гараж; 2. незастроено дворно място, образуващо парцел ХVІ-546 в квартал 3 по плана на с.Росен, община Созопол, целият с площ от 500 кв.м., от които 490 кв.м. – собствени и 10кв.м. с неуредени регулационни сметки; 3. незастроено дворно място, съставляващо 285/530кв.м. идеални части от парцел V-546,7 в кв.3 по плана на с.Росен, община Созопол, целият с площ от 530 кв.м., които образуват имот с пл.№ 546 с площ от 285кв.м. при общи граници на парцела: парцел VІ-7,8, ХІІІ-, ХVІ-546 и улица. По силата на нотариален акт № 179, том І, рег.№ 1152, дело № 161/2001г. на нотариус с рег.№ 290 на НК заинтересованата страна К.Т.К. е признат за собственик по давностно владение и наследство на поземлен имот с пл.№ 7 с площ от 245 кв.м., образуващ по действащия дворищно-регулационен план парцел V, целият урегулиран от 530 кв.м. – общ по регулация за имот пл.№ 546 и имот пл.№ 7 в кв.3 по плана на с.Росен, община Созопол при граници: изток – улица; юг – парцел VІ-7,8; запад – парцел ХІІІ-7; север– парцел V-546. Според съдържанието на нотариален акт за дарение на недвижим имот № 166, том VІ, дело № 2128/15.03.1994г. К.Н.И. е придобила правото на собственост върху дворно място, съставляващо парцел ХІІ-7 в кв.3 по плана на с.Росен, Община Созопол с площ от 618 кв.м., от които собствени - 555 кв.м. при неуредени регулационни отношения при граници: изток – свободен парцел; запад – улица; север – парцел ХІV-546; юг – парцел ХІІ-8, ведно с построената в имота двуетажна жилищна сграда. С последващ нотариален акт за дарение № 165, том ІІ, рег.№ 8193, дело № 231/23.12.2003г. на нотариус с рег.№ 245 на НК Н. *** УПИ ХІІІ-7. Фактическото състояние на описаните имоти е онагледено в приложената по делото скица № 285/14.11.2007г., издадена от Община Созопол. С решение № 1014/14.09.2007г. Общински съвет – Созопол одобрява ПУП-ПРЗ, с който от собствените на жалбоподателя имоти – УПИ ХІV-546 и УПИ ХVІ-546 се образува нов УПИ ІV-55, а от съсобствения по регулация УПИ V-546, 7 с площ от 530 кв.м, от които 285 кв.м. са част от имот с пл.№ 546,  собственост на А.,*** част от имот с пл.№7, притежание на заинтересованата страна К. се създава УПИ VІ-57. (скица № 169/01.07.2009г., издадена от Община Созопол). Спорен по делото е въпросът променят ли се с процедирания план границите на урегулираните поземлени имоти, респ. съответства ли извършената промяна на чл.15, ал.3 от ЗУТ.

Съгласно разпоредбата на чл.110, ал.1 от ЗУТ подробните устройствени планове могат да бъдат план за регулация и застрояване – ПРЗ (план за регулация на улици и поземлени имоти и режим на застрояване); план за регулация – ПР (план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване); план за застрояване – ПЗ; работен устройствен план – РУП (план за застрояване и силуетно оформяне); парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии. Според чл.15, ал.1 от ЗУТ с подробен устройствен план за територии с неурегулирани поземлени имоти или с неприложена първа регулация по предходен устройствен план, за населено място или за част от него се урегулират само поземлени имоти, които не са били урегулирани с предишен подробен устройствен план. Урегулираните веднъж поземлени имоти не подлежат на последващо урегулиране, освен в предвидените в закона случаи. Нормата на чл.15, ал.3 от ЗУТ предвижда, че границите на урегулирани поземлени имоти могат да се променят с план за регулация само със съгласието на собствениците им изразено със заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи. За изясняване на спора от фактическа страна са извършени и приети две съдебно-технически експертизи, заключенията по които настоящият съдебен състав приема като обективни и компетентно извършени, поради което кредитира доказателствената сила на обективираните в тях факти с правно значение. Според констатациите на вещите лица Б. и Г. *** е одобрен със заповед № 283/16.03.1971г. Заснетият с този план имот пл.№ 6 е записан в разписния лист на Г.Я. Г. и наследници на Д.А.Д.. Със заповед № 325/16.06.1982г. (приложена на стр.93 от делото) е извършена промяна в кадастралния и регулационен план, която се състои в попълването му с нов имот с пл.№ 546 и изменение на регулацията между парцели ХV-6, ХІV-6, ІІ-5, ІІІ-5,6, ІV-6,7 и V-6 в квартал 3. За нововъведения имот са отредени два самостоятелни парцела ХІV-546 и ХVІ-546, записани на наследниците на Д. А. и един парцел V-546,7, записан на Т. К.Т., образуван в съсобственост между имот с пл.№ 546 и имот с пл.№ 7. Част от имот с пл.№546 остава извън регулацията. Към момента на огледа, извършен от вещото лице Г. страничната регулационна линия между УПИ ХІV-546 и УПИ ХІІІ-7 е приложена по изменението от 1982г. без да са уредени регулационните сметки. Според категоричното становище на експерта регулацията от 1982г. не е приложена, поради което отреденият с обжалвания план УПИ ІV-55 трябва да „повтаря имотните граници на имот пл.№ 546 по предходния план от 1982г.” При съпоставянето на границите, определени с регулационния план, одобрен със заповед № 325/16.06.1982г. на председателя на ИК на ОНС– Бургас и тези по ПУП-ПРЗ, одобрен с процесното решение се установява, че границите на имот с пл.№ 546 се различават от границите между УПИ ІV-55 и УПИ V-56 и тези, между УПИ VІ-57 и УПИ ІV-55. Констатираното от вещите лица несъответствие е онагледено върху приложената на стр.205 от делото комбинирана скица. Не се спори между страните в процеса и не се установява в хода на проведеното съдебно дирене собствениците на процедираните имоти да са сключили договор за прехвърляне на собственост с нотариално удостоверяване на подписите им. При това положение не съществува съмнение, че по отношение на образуваните с процесния план УПИ ІV-55, УПИ VІ-57 и V-56 не са изпълнение предпоставките на чл.15, ал.3 от ЗУТ и същият е одобрен в противоречие с правилото на тази разпоредба. Предвид гореизложеното, жалбата на А.А. се явява основателна и следва да се уважи.

По делото е направено искане от процесуалния представител на жалбоподателя за присъждане на съдебни разноски. След като се съобрази с разпоредбата на чл.143, ал.1 от АПК и изхода на спора пред настоящата инстанция, съдът намира, че следва да присъди в полза на А. извършените от него разходи в размер на 910 лева, представляващи държавна такса, хонорар за един адвокат и възнаграждения на вещите лица.

 

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, седми състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 1014/14.09.2007г. прието от Общински съвет – Созопол по протокол № 54/14.09.2007г. в частта, в която е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-55, УПИ VІ-57 и V-56, находящи се в с.Росен, община Созопол.

ОСЪЖДА Община Созопол да заплати на А.Д.А. *** съдебно-деловодни разноски в размер на 910 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ:…………………………………….