ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 11.11.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    СЕДМИ административен  състав       

На единадесети ноември                                       две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1497 по описа за 2007 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Д.А., редовно уведомен, се явява лично и с адв. от Адвокатска колегия гр.Ямбол, който представя пълномощно.

За ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомена, се явява адв. с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

К.Н.И., редовно уведомена, се представлява от адв.Ж. с представено по делото пълномощно;

За К.Т.К., редовно уведомен, се явява адв.с представено по делото пълномощно.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.М.Г., чието заключение е депозирано в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.: Да се даде ход на делото.

Адв.: Да се даде ход на делото. Да се изслуша вещото лице.

Адв.Ж.: Да се даде ход на делото и да се изслуша експерта.

Адв.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

         В.М.Г. - българска гражданка, семейна, неосъждана, предупредена за отговорността по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

         СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 300 лева, от които 20 лева – командировъчни, като 150 лева платими от внесения депозит, а разликата в размер на 150 лева изплатена от жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

 

Адв.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането им.

Адв.: Да се приключи събирането на доказателства.

Адв.Ж.: Представям и моля да приемете три броя нотариални актове, касаещи собствеността на представляваната от мен заинтересована страна И.. Други доказателства няма да соча.

Адв.: Нямам искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

 По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.: Моля да отмените решението на Общински съвет гр.Созопол, с което е одобрен ПУП, тъй като частта на имота на жалбоподателя е с нарушени граници съгласно чл.15, ал.2 от ЗУТ. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки. Моля да ни присъдите направените по делото разноски.

Адв.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, с оглед събраните по делото доказателства и във връзка с подробните съображения, които сме изложили в нарочно писмено становище, приложено по делото. Моля да ни присъдите направените по делото разноски.

Адв.Ж.: Моля да отхвърлите оспорването на решението, с което е одобрен ПУП на с.Росен. Същото е неоснователно предвид възражението в предходно съдебно заседание досежно допустимостта на жалбата, което поддържам и сега, и съображенията относно спазване на всички материалноправни и процесуалноправни разпоредби. Имам предвид разпоредбите, касаещи процедурата по одобряване на кадастралните планове, които се съдържат в Закона за единния кадастър на Република България, действащ към 31.12.2001г. По правилника е извършено одобряване и създаване на нов кадастрален план и този план е послужил за основа за създаването на ПУП за цялото населено място, както е видно от решението на Общинския съвет. Спазена е процедура по ЗУТ по одобряването му. От приложената административна преписка и събраните по делото доказателства е видно, че е извършена цялостната процедура съобразно нормативните изисквания. От заключението на вещото лице Б. по безспорен начин се установява (стр.5, т.11 от заключението), че в случая са спазени изискванията, регулационните граници съответстват напълно на кадастралните по одобрения, влязъл в сила през 2001г. кадастрален план. Той е послужил за новосъздадения ПУП.

Съображенията на жалбоподателя, касаещи имотни граници от предходни планове, от плана действал 1971г., са неотносими към случая, поради което не могат да се имат предвид. Безспорно се установява, както и в изложението по жалбата, че границите са отложени на място и те напълно съответства със ЗРП одобрен за с.Росен в тази му част от кв.3, конкретно за процесните имоти, със заповед от 1973г., както и със заповед № 325/1982г. на председателя на Окръжен народен съд, касаеща ЧИЗРП, в сила от 1971г. Фактът, че те са засети доброволно, означава че ЗРП от 1971г., с изменение от 1982г. е приложен и като такъв той следва да бъде основа за създаването на следващия, в случая атакувания ПУП за с.Росен.

Моля за разноските по делото.

Адв.: Моля да оставите жалбата без уважение като неоснователна. При издаването на оспорения административен акт са спазени всички процесуалноправни и материалноправни разпоредби. Моля да ни присъдите разноските по делото.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: