ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 08.04.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    СЕДМИ административен  състав       

На осми април                                                         две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Т.Е.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.

Административно дело номер 1497 по описа за 2007 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Д.А., редовно уведомен,  се явява лично и с адв., с пълномощно по делото.

За Община Созопол, редовно уведомена, представител не се явява.

За заинтересованата страна К.Н.И., редовно уведомена, се явява адв.Ж., редовно упълномощена.

Заинтересованата страна К.Т.К., редовно уведомен,  не се явява.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.Б. не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА на страните постъпила от жалбоподателя молба за спиране на производството по настоящото дело, в която се сочи, че пред Районен съд-Бургас е предявен ревидикационен иск за дворно място на площ от 63 кв.м., находящо се в с.Росен, обл.Бургас, в квартал  3, което се придава от неговият имот пл.сн.№ 546 към УПИ ХІІІ-7. Счита, че е налице преюдициално отношение и решението по иска ще има значение за правилното решаване на настоящото дело.

Съдът КОНСТАТИРА, че не е внесен от жалбоподателя определения депозит за извършване на съдебно-техническата експертиза.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото и докладваната молба.

 

Адв.: Поддържам молбата.

По отношение на това, че не е внесен депозит за съдебно-техническата експертиза:

Представям молба от доверителя ми по отношение на назначеното на вещо лице. Той държи вещото лице да бъде инженер-геодезист със съответните уреди, които да могат да извършат точно замерване на терена. Настоява да се извърши експертизата точно от такъв специалист.

Във връзка с указанията на съда при изготвяне на експертизата да се изработят две цветни скици, ние представяме такива, които са издадени от община Созопол.

Адв.Ж.: Първо искам да взема становище по отношение на молбата-уточнение във връзка с определението от предходно съдебно заседание. В молбата така, както е написано не са посочени нито едно от основанията визирани в чл.146 от АПК, които водят до оспорване на определен административен акт. Остава неизяснен въпросът в какво се състои незаконосъобразността изобщо. Според мен, въпреки уточнението, не са отстранени нередовностите съгласно чл.150 от ГПК. Искането, което се предявява е от изключителната компетентност на административния орган, при спазване условията на ЗУТ. Иска се изменение на ПУП, а не се обжалва решението на Общински съвет Созопол за утвърждаване на ПУП - ПРЗ на с.Росен.

Също не е отразено и какво се иска от съда по смисъла на АПК. Защото искането за изменение на ПУП не е от компетенцията на съответния съд.

По молбата за спиране: не е налице соченото от жалбоподателя основание. Считам, че предвид на това, че спорът пред БОС е спор за собственост, от разрешаването на който не зависи законосъобразността и разрешаването на въпроса по оспорването на настоящия индивидуален административен акт. Произнасянето на БОС ще е от значение за евентуални изменения, последващо изменение, евентуално на плана ПУП и то на основание на § 8, ако се установи, че са налице такива. Досежно настоящото производство той е не относим, поради което считам, че не са налице основанията на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК сочени от жалбоподателя за спиране на настоящото производство.

 

В залата се явява адв. - процесуален представител на Община Созопол.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на адв. да изрази становище по искането за спиране.

Адв.: Изцяло се присъединявам към аргументите, изложени от адв.Ж.. Споделям ги напълно и считам искането за неоснователно.

 

По искането за спиране съдът, след като изслуша становищата на страните и се съобрази с приложения по делото доказателствен материал намира същото за неоснователно.

Обстоятелството, че в Окръжен съд гр.Бургас се разглежда спор на основание чл.108 от ЗС ще има значение за евентуално следващо изменение на плана, но не и за правилното разрешаване на административния спор, с който е сезирана настоящата съдебна инстанция.

Предвид горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на производството по административно дело № 1497/2007г. по описа на Административен съд – гр.Бургас до разрешаване на спора по Въззивно гражданско дело № 67/2009г. по описа на Окръжен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок считано от днес пред Върховен административен съд.

 

Съдът след като съобрази, че по делото не е заплатен депозит ца извършване на допуснатата съдебно-техническа експертиза намира, че следва да наложи санкция на жалбоподателя за неизпълнение на съдебен акт в размер на 50 лева.

Поради това на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89, ал.2 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЛАГА на жалбоподателя А.Д.А. ГЛОБА в размер на 50 лева.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при следващо неизпълнение на разпореждане на съда ще му бъде наложена повторна санкция в размер от 100 до 500 лева.

ЗАМЕНЯ вещото лице И.Б. с вещото лице В.Г.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.06.2009г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: