Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                      30.12.2008г.                град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на четвърти декември две хиляди и осма година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:  А.В.

        Членове: 1. Т.Е.

                           2. Ю.Р.

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор С. Х. като разгледа докладваното от съдия Е. касационно наказателно административен характер дело номер 1496 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изречение ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208 – чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на А. А. в качеството му на представляващ Областна Дирекция МВР, сектор „ПП-КАТ” против решение № 261/25.07.2008г., постановено по НАХД № 1246/2008г. по описа на Бургаски районен съд, с което е отменено издаденото от него наказателно постановление № 2692/20.02.2008г. и наложеното на З.В.М. ***, *** административно наказание глоба в размер на 100 лева на основание чл.179, ал.2, вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт и да потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията си касаторът не представя доказателства.

Ответникът по касационната жалба – З.В.М. се представлява в съдебно заседание от адвокат К., който изразява аргументирано становище за неоснователно оспорване. Не сочи допустими доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за законосъобразно постановено решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

            Производството пред Бургаски районен съд е образувано по жалба на М. против наказателно постановление № 2692/20.02.2008г., издадено от началника на „ПП-КАТ” при ОД МВР - Бургас, с което му е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева на основание чл.179, ал.2, вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, наказателен състав на Бургаски районен съд отменя атакуваното постановление. Приема за установено от фактическа страна, че на 07.02.2008г. около 13,00 часа при управление на МПС със специален режим на движение на Спешна медицинска помощ при МБАЛ жалбоподателят навлязъл в кръстовище на бул. „Стефан Стамболов” на червен светофар с активиран светлинен и звуков сигнал и причинява пътно-транспортно произшествие с преминаващия в този момент лек автомобил „Ауди”, управляван от свидетеля Зафиров. Релевантните за спорното правоотношение факти са доказани чрез събраните в хода на съдебното следствие писмени и гласни доказателства, но въз основа на тях съдът е формирал извод за несъставомерност на деянието, което го мотивира да отмени атакуваното постановление.

Постановеното решение е правилно и следва да се остави в сила.

Наведените в касационното оспорване доводи са бланкетни и неоснователни. Съдът е изложил обстойни мотиви защо приема, че осъщественото от М. деяние не осъществява състава на чл.50, ал.1 от ЗДвП. Задълбочено е изследвал релевантните за спорното правоотношение факти и изводът му за приложение на чл.92, ал.1, т.1 от ЗДвП е обоснован. С цитираната норма е допуснато изключение от общите правила за движение, което позволява на моторните превозни средства със специален режим да преминават на забраняващ сигнал на светофара. В настоящия случай е безспорно установено, че задължен да спре на кръстовището е водачът на лекия автомобил „Ауди”, като осигури безпрепятствено преминаване на МПС –то със специален режим в съответствие с изискването на чл.104, ал.1 от ЗДвП. Атакуваното съдебно решение е обосновано с оглед на събраните по делото доказателства и съответно на приложимия процесуален и материален закон. Същото е постановено от териториално и родово компетентен съд в пределите на правораздавателната му власт (чл.59 от ЗАНН). Произнесено е при липсата на процесуални пречки и в отговор на надлежно упражнено субективно право на жалба. Поради това следва да се остави в сила.

            Водим от горното и на осн. чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд

 

Р Е Ш И:

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 691/2008г., постановено по НАХД № 1246/2008г. по описа на Бургаски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 2692/20.02.2008г. и наложеното на З.В.М. ***, *** административно наказание глоба в размер на 100 лева на основание чл.179, ал.2, вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………                         ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

                                                                                                                 2……………………...