О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№1345                                 14.06.2018 година                                     гр.Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас                                                                       VІІ-ми състав,

на четиринадесети юни                                                    две хиляди и осемнадесета година.

В закрито заседание в следния състав:

 

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 1494 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.60, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр. чл.188 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано е по жалба на „ЕЛС Трейд“ЕООД, ЕИК-204092368, гр.Бургас, ул.Вардар №1, вх.1, представлявано от управителя Л.С.С., ЕГН-**********, против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-216-0269343/07.06.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция (ГД) „Фискален контрол“, в Централно управление (ЦУ) на Национална агенция по приходите (НАП), с която е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) запечатване на търговски обект – сергия за промишлени стоки, находящ се в гр.Черноморец, общ.Созопол, ул.Възраждане №1а, стопанисван от „ЕЛС Трейд“ЕООД и забрана за достъп до него за срок от 12 (дванадесет) дни на основание чл.186, ал.1, т.1, б.„а“ и чл.187, ал.1 от ЗДДС. В сезиращата жалба е формулирано и искане за спиране изпълнението на заповедта, с която се налага ПАМ, до влизане в сила на окончателен съдебен акт по спора.

Жалбоподателят счита разпореждането за допускане на предварително изпълнение на заповедта за налагане на ПАМ за незаконосъобразно, издадено в нарушение на закона и не е мотивирано, като моли за неговата отмяна. Сочи, че посочените в заповедта основания не обосновават наличието на трудно поправима вреда по смисъла на чл.60, ал.1, предл.4 от АПК. На следващо място е заявено, че в случая липсва обосновка относно необходимостта от допуснатото предварително изпълнение на заповедта, като се твърди, че са използвани общи и формални формулировки с възпроизвеждане на разпоредбата на чл.60, ал.1 от АПК, но без извършване на правилна, задълбочена и всестранна проверка на предприетите действия по ангажиране на отговорността.

 

След подаването на жалбата направо пред съда, незабавно беше изискана административната преписка по която е постановено оспореното разпореждане.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

На 03.06.2018г. в 14.12 часа служители на ЦУ на НАП, ГД„Фискален контрол“, сектор „Оперативни дейности“-Бургас, извършили проверка на търговски обект. В хода на проверката било установено, че в обекта следва да е монтирано и въведено в експлоатация фискално устройство, но същото не е налично. Извършена била от проверяващите лица контролна покупка на 1бр. капела, на стойност 15,00 лева, заплатена в брой, за която фискален бон не бил издаден. Издадена била касова бележка от кочан, без пореден номер, а кочанът не бил прономерован и прошнурован. Издаването на бележка от кочан било във връзка със сервизен ремонт на въведеното в обета фискално устройство, но за ремонта не бил представен протокол от обслужващия устройството сервиз, като е направен извода, че ремонтните дейности не били отразени съгласно изискванията на чл.40, ал.4 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на Министерството на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба Н-18/2006г.). Извършена била и проверка на касовата наличност в обекта, която съгласно касовите бележки от кочан била в размер на 42,00 лева, а реалната наличност на касата била 99,45 лева, т.е. е налице разлика от 57,45 лева. При тези констатации били издадени протокол за проверка, два акта за установяване на административно нарушение и на основание чл.186, ал.1, т.1, б.„а“ от ЗДДС, заповед № ФК-216-0269343/07.06.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, ГД„Фискален контрол“, в ЦУ на НАП за налагане на принудителна административна мярка запечатване на обекта за срок от 12 дни.

Административният орган е посочил, че при определяне продължителността на мярката са съобразени тежестта на нарушението и последиците от него, вида и характера на търговската дейност. Посочил е, че проверката била извършена цитираната контролна покупка, за която не бил издаден фискален бон, задълженото лице не е регистрирано по ЗДДС и е установено наличие на касова разлика между наличните парични средства и тези маркирани чрез касови бележки (допусната е грешка в техния размер, която не може да се квалифицира като съществено нарушение). Средно-дневният оборот е на стойност от 82 лева. Има непогасени публични задължения в размер на 291,90 лева. Декларираните финансови резултати от дейността на дружеството са: данъчна печалба за 2017г. в размер на 2272,37 лева, за 2016г. – 892,83 лева и за 2015г. – 0 лева. Съпоставено е местоположението на обекта на оживена улица в централната част с постоянен клиентопоток и средно-дневите обороти за този тип дейност, при което е направен извод, че декларираният финансов резултат е нереално нисък. Органът се е позовал на многобройни решения на Върховния административен съд.

С оспореното разпореждане органът е допуснал предварително изпълнение на принудителната административна мярка на основание чл.188 от ЗДДС, вр. чл.60, ал.1 от АПК, чиято необходимост е обоснована със създадената организация и вида на отчетността, които са довели до извършеното деяние, позволяващи да не се отчита чрез фискалното устройство част от реализирания оборот; невъзможността да бъдат проследени реализираните обороти; предотвратяване възможността за извършване на нови нарушения. Отбелязал е също, че приходите на търговеца не могат да бъдат постоянно контролирани, а също и определени по размер, поради което нарушението води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес както за държавата, така и за обществото. Счел е, че съществува опасност да последват трудно поправими вреди за бюджета от закъснението на изпълнението.

При тези данни съдът намира жалбата за неоснователна.

Обжалваното разпореждане е издадено от компетентен орган, овластен със заповед № ЗЦУ-ОПР-16/17.05.2017г. на изпълнителния директор на НАП, в предвидената от закона писмена форма и съдържа изискуемите реквизити, в т.ч. фактически и правни основания за издаването му. Съдът намира за неоснователни доводите на жалбоподателя за допусната необоснованост и несъразмерност на предварителното изпълнение. В изложените от административния орган мотиви се съдържат достатъчно конкретни факти, относими към предпоставките за допускане на предварително изпълнение на заповедта. Направени са констатации относно процесния обект, дейността на търговеца и др., относно извършеното нарушение и създадената организация в обекта, позволяваща да не се отчита чрез фискалното устройство част от реализираният оборот. Допускането на предварително изпълнение е обосновано с невъзможността да бъдат проследени реализираните обороти, предвид установеното неспазване на реда за отчитане на продажбите. Отбелязано е, че приходите на търговеца не могат да бъдат постоянно контролирани и определени по размер, поради което нарушението води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес както за държавата, така и за обществото.

Съдът счита, че в случая са налице изискуемите материалноправни предпоставки за издаване на обжалваното разпореждане. Неизпълнението от страна на търговеца на задължението му да отчита осъществяваните в обекта продажби обективно препятства възможността за проследяване на реализираните обороти и влияе върху размера на публичните му задължения, поради което следва да се приеме, че е налице значим държавен интерес по смисъла на чл.60 от АПК. Мярката е с преустановителен и превантивен характер и доколкото отлагането и́ във времето би попречило за постигане на крайната и́ цел – да предотврати укриването на приходи и отклонението от данъчно облагане, следва да се приеме, че разпореждането за предварителното и́ изпълнение е съобразено с целта на закона. Ето защо съдът приема, че жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли, както в частта срещу разпореждането за предварително изпълнение, така и в частта за спиране на същото.

Мотивиран от горното и на основание чл.60 ал.5 АПК, Административен съд - гр.Бургас,  VІІ-ми състав,

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ без уважение жалбата на „ЕЛС Трейд“ЕООД, ЕИК-204092368, гр.Бургас, ул.Вардар №1, вх.1, против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-216-0269343/07.06.2018г. на началник отдел „Оперативни дейности“, дирекция „Оперативни дейности“, ГД„Фискален контрол“, в ЦУ на НАП, както и искането за спиране на предварителното изпълнение на заповедта до окончателното решаване на спора.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                              СЪДИЯ :