ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 11.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На единадесети декември                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1494 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „РЕСУРСИ” ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

На 10.12.2013 г. е подал молба чрез управителя си И.Х.К. за отлагане на делото поради заболяване на управителя. Молбата е придружена с документи, според които управителят на дружеството  И.Х.К. е бил на болнично лечение, за периода 08.11.2013 г. до 15.11.2013 г. , след което му е било предписано домашно лечение за срок от три месеца. По тези причини е поискано отлагане на делото и насрочването му за друга дата.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Т.С..

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Относно искането предоставям на съда.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Считам, че искането не следва да бъде уважено, тъй като домашното лечение, предписано на жалбоподателя в качеството му на управител на юридическото лице, не е пречка да изпълни указанията на съда, т. е. да упълномощи друго лице, което да представлява фирмата.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице внезапно възникнали препятствия за управителя на дружеството за организиране на защитата на дружеството в настоящото производство. Тук следва да се отбележи, че на 08.05.2013 г. процесуален представител на жалбоподателя е поискал да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза, което искане е било уважено и е бил определен срок за внасяне на депозит. В указания от съда срок не само, че не е внесен депозитът, но и на следващата дата, определена за дата на следващо съдебно заседание – 25.09.2013 г., С. И. е представила молба за отлагане на делото, като е посочила, че управителят на дружеството И.Х.К. е хоспитализиран в СБАЛЛ „Света София” гр. София, както и че към момента на подаване на молбата е оттеглил пълномощията, предоставени на адвокат Демирева. Съдът е уважил това искане и отново е дал възможност на жалбоподателя да внесе депозита за изготвяне на експертизата, както и лично да заяви дали оттегля пълномощията, предоставени на адвокат В.Д.. Последното обстоятелство е било потвърдено от адвокат Демирева с молба, подадена по делото на 01.10.2013 г.

С определение от 25.09.2013 г. съдът е указал изрично на жалбоподателя да организира защитата си така, че да не създава пречки за разглеждане на делото и го е предупредил, че при опит за шиканиране на процеса, делото ще бъде разгледано в отсъствие на представител на дружеството. Това определение е било съобщено на дружеството-жалбоподател на 02.10.2013 г. За датата на днешно съдебно заседание – 11.12.2013 г., се сочат същите причини с искане за отлагане на делото, каквито са били посочени и за съдебно заседание от 25.09.2013 г. При това положение съдът намира, че в никакъв случай не е налице внезапно възникнало препятствие за управителя на дружеството да представлява интересите му в съдебния процес, още повече, че в случая се касае до жалбоподател – юридическо лице, като няма пречка представителството на това дружество да бъде осъществявано както от адвокат, така и посредством реализиране на съответните фигури, регламентирани в Търговския закон, относно представителството на юридическите лица. В конкретния случай дружеството-жалбоподател разполагало с почти четири месеца, в които е следвало да организира защитата си така, че да не препятства разглеждането на делото и да не създава пречки за упражняване на процесуалните права на останалите страни по него. Затова съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да сочим доказателства.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Нямам искания за събиране на доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения сме изложили в решението на Директора на дирекция ОУИ, които поддържаме изцяло.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 639 лева.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Считам, че жалбата е неоснователна, а ревизионният акт на органа по приходите е обоснован и законосъобразен. От приложените по делото доказателства по никакъв начин не се опровергават твърденията на административния орган.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: