ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 25.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и пети септември                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1494 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „РЕСУРСИ” ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощен.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Т.С..

 

С молба вх. № 8312/25.09.2013 г. С.Р.И., представя амбулаторен лист, от който е видно, че управителят на „РЕСУРСИ” ЕООД И.Х.К. е хоспитализиран по спешност на 23.09.2013 г. в СБАЛББ „Света София” в гр. София и заявява от негово име, че към настоящия момент пълномощията на адвокат В.Д. са оттеглени. Иска се отлагане на делото за друга дата и се посочва, че след приключване на лечението ще бъдат представени доказателства за това.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: С оглед липсата на упълномощаване, моля да не се дава ход на делото.

Моля на жалбоподателя да се наложи санкция за умишлено отлагане на делото.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Предоставям на съда.

 

СЪДЪТ намира, че ход на делото не следва да бъде даден, предвид наличието на внезапно възникнали обективни пречки за лицето, представляващо дружеството, да защити непосредствено интересите му в настоящото производство. Същевременно следва да се отчете обстоятелството, че лицето С.Р.И. не притежава никакви процесуални права по отношение на дружеството „РЕСУРСИ” ЕООД. Това е така, защото според извлечение от Търговски регистър дружеството се представлява от И.Х.К., а на 03.09.2012 г. С.Р.И. е била заличена като управител на дружеството наред с лицата Д.М.Д. и Г.В.Ф.. Затова С.Р.И. е в невъзможност да заявява от чието и да е име, че оттегля извършено от управителя на дружеството упълномощаване на процесуален представител по делото. Същевременно предвид това заявление и предвид обстоятелството, че до 03.09.2012 г. И. е имала качеството на управител, у съда възниква съмнение относно действителната воля на управителя И.Х.К. интересите на дружеството да бъдат представлявани от адвокат В.Д.. Затова на същия следва да се укаже в 20-дневен срок от получаване на съобщението да заяви писмено оттегля ли пълномощията, които е предоставил на адвокат В.Д. за процесуално представителство по административно дело №1494/2012 г. На управителя на „РЕСУРСИ” ЕООД следва да бъде указано, че следва да организира защитата на дружеството така, че да не препятства разглеждането на делото и разрешаване на спора по същество. Това указание съдът дава с оглед обстоятелството, че дружеството-жалбоподател многократно е ставало причина за отлагане на делото.

Следва да се укаже на жалбоподателя, че при незаконосъобразно процесуално поведение съдът ще приеме наличие на опит за шиканиране на процеса и ще разгледа делото в отсъствие на представител на дружеството.

Същото така следва да се укаже на жалбоподателя, че при невнасяне на депозита за изготвяне на допуснатата по делото експертиза същата няма да бъде изготвена.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

УКАЗВА на жалбоподателя в 20-дневен срок от получаване на съобщението да заяви оттегля ли пълномощията на упълномощения от него процесуален представител адвокат В.Д..

УКАЗВА на жалбоподателя да организира защитата си така, че да не създава пречки за разглеждане на делото, като го ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при опит за шиканиране на процеса, делото ще бъде разгледано в отсъствие на представител на дружеството.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че при невнасяне на депозита за изготвяне на допуснатата по делото експертиза, същата няма да бъде изготвена.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 11.12.2013 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: