ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 09.07.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети юли                                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1493 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.А.М., редовно и своевременно призован, не се явява. За нея се явява процесуален представител адв.П., редовно преупълномощен от адв. К., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 ОТВЕТНИКЪТ И.П.П.*** към ОД НА МВР БУРГАС – РУ КАРНОБАТ, редовно и своевременно призован,  не се явява и не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от Д.А.М., ЕГН **********, с постоянен адрес:*** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка/ПАМ/ № 18-0282-000153/26.05.2018г., издадена от И.П.П.на длъжност *** към ОДМВР Бургас, РУ Карнобат, упълномощен със заповед № 251з-209/18.01.2017г., с която на Д.А.М., ЕГН **********, с постоянен адрес:***, на основание чл.171, т.2А, бук.“а“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – Прекратяване на регистрацията на ППС ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, СЧИТАНО ОТ 26.05.2018 г., а именно за 365 дни.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт

Указвана ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски,следва да представят списък на същите  най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция

                АДВ.П.: Поддържам жалбата. Нямам възражения по доклада. Писмени доказателства няма да представям. Водим свидетел, ***, който накратко ще разкаже за фактическата обстановка и нарушенията на административните правила  при констатиране на  самото нарушение и във връзка  с издаване на заповедта.

Съдът намира искането за допускане на разпита на свидетел, който да даде показания за констатиране на извършеното нарушение, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит водения свидетел.

Съдът въведа в залата свидетеля, на когото сне самоличност, както следва:

Г.Х.Д.- ЕГН **********, българин,български граждани, без образование.

Г. Д.: Жалбопадателката Д. ми е е снаха, живее с племенника ми на семейни начала.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

ВЪПРОС НА АДВ.П.: Разкажете какво стана на деня, когато ударихте колата и когато дойдоха да свалят регистрационните номера.

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Не притежавам свидетелство за управление на МПС. Племенникът ми Г., съпруг на жалбоподателката беше отчаян, отиде до аптеката да вземе лекарства, това стана в град Карнобат, до пазара, там има аптека. Колата караше пламенника ми, аз бях отпред той излезе от колата, а аз останах в колата с децата. Някакъв мъж се оплака, че колата пречи и аз реших да я преместя, запалих двигателя и започнах да се придвижвам, но изтървах съединителя и ударих колата отпред. Дойдоха полицаите и ми направиха акт на мен, за това че нямам книжка и че съм ударил колата. Не съм питал племенника ми дали мога да карам колата. Децата му са на 5 и 3 години.

ВЪПРОС НА АДВ.П.: Тази кола, която е закупена на името на Д., за какво се използва?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Колата е собственост на снаха ми, но се ползва от племенника ми. Това е лек автомобил,  с нея върши сезонна работа- кара работници, това е седемместен автомобил. Снаха ми е бременна за трето дете. Казвам го, защото племенника ми работи, за да се грижи за семейството си.

ВЪПРОС НА АДВ.П.: Съставиха  ли Ви акт?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Да, съставих ми акт, за това че карам без шофьорска книжка.

АДВ.П.:Аз нямам повече въпроси към свидетеля.

Съдът освободи от съдебната зала свидетеля Д..

АДВ.П.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът  намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВ.П.: На 29.05.18 год., при маневра от Г. Х. същия е ударил пред него стоящи автомобил, който няма свидетелство за правоуправление. Взел е автомобила на Д.М., като му е съставен акт. Полицията не е извършила необходимите проверки. Съставеният акт  срещу Г. Х. без необходимите документи и на автомобила са свалени регистрационните номера за една година. Това е неправилно, в самата заповед липсват мотиви, поради какво са свалени номерата за една година, а не за по-малко.Този  автомобил се полза от семейството на Д..  Моля да  отмените заповедта като неправилна и незаконосъобразна. Моля на основание чл.60 от ЗАНН да спрете предварителното изпълнение на тази заповед. Правим искането наново, въпреки че има определение № 1352/ 14.06.2018 година, с което сте се произнесъл.

  Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

  Протоколът изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в 14:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: