ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и седми октомври               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ЕЛГИНА ЧАЛЪМОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1491 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Т.Г.М., редовно призован, се представлява от адвокат Г., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Ч., с пълномощно от днес.

За Окръжна прокуратура Бургас – прокурор Чалъмова.

 

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА, че настоящето дело е образувано, след като с решение № 7569/22.06.2016г., постановено по адм.д. № 3701/2015г. ВАС е отменил решение № 2300 от 30.12.2014г., постановено по адм.д. № 2685/2013г. по описа на Административен съд – Бургас в частта, в която е отхвърлена исковата молба на Т.Г.М. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието и делото в тази част е върнато за ново разглеждане от друг състав на Административен съд- Бургас при спазване указанията на ВАС по тълкуването и прилагането на закона.

Делото е образувано по искова молба на Т.Г.М. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”

към Министерство на правосъдието за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 250 000 лв., изразяващи се  във влошаване здравословното състояние на ищеца – хронично болен от остиомиелит, достигнало до критична точка – ампутация на лява подбедрица на 06.06.2013 г., причинено вследствие незаконосъобразното бездействие на началника на Затвора –Бургас да изпълни пряко произтичащо от закона - чл.135, ал.3 от ЗИНЗС - свое задължение за фактическо действие - изпращане на ищеца по спешност в специализирано медицинско заведение. Периодът на твърдяното незаконосъобразно фактическо бездействие според ищеца е м. март 2013 г. – м.юни 2013 г.

УКАЗВА на ищеца, че на основание чл. 154, ал. 1 от ГПК носи доказателствена тежест за установяване  на фактите и обстоятелствата, изложени в исковата му молба, от която черпи благоприятни последици, като следва да установи настъпването на твърдените неимуществени вреди и пряката причинна връзка между вредите и бездействието на длъжностните лица.

УКАЗВА на ищеца, че не сочи доказателства за твърдяното от него неправомерно фактическо бездействие на затворническата администрация и причинно-следствената връзка между ампутирането на дясната му подбедрица и неспазване на задължението по чл.135, ал.3 от ЗИНЗС.

УКАЗВА на ищеца, че дали се касае за „спешен случай” или не в исковия период е въпрос на доказване освен с представена по делото медицинска документация, и чрез ползването на специалните знания на специалист-медик, който следва да анализира медицинските документи и становищата на лекарите до Затвора-Бургас и да даде заключение дали ампутацията е резултат на евентуално бездействие на затворническата администрация или е резултат на прогресия на хронифицираното му заболяване; налице ли са други съпътстващи заболявания или състояния на ищеца, които значително влошават състоянието му през този период и могат да бъдат в причинно-следствена връзка с ампутацията на част от крака му; за периода м.март 2013г. до 05.06.2013г. налице ли е била „спешност” в състоянието на пациента, налагаща фактически действия от страна на началника на затвора по привеждането му в медицинско заведение, включително против волята на затворника; ако е била налице спешност по отношение ищеца, т.е. състояние, при което незабавното му ненастаняване в болница би било животозастрашаващо - към кой момент, с какъв медицински документ същата е установена с категоричност и доведена до знанието на началника на Затвора – Бургас; при наличие на изрично заявен от страна на ищеца отказ за постъпване в болница какви следва да бъдат действията на затворническата администрация за привеждането му в болница и др.

 

АДВ. Г.: Моля да бъда назначена съдебно-медицинска експертиза с въпроси, които са изрично описани в указанията на Върховен административен съд, в решение № 7569/22.06.2016 г. по административно дело № 3701/2015 г., като същите въпроси се съдържат в определението на настоящата съдебна инстанция, като моля с оглед състоянието на доверителя ми, а именно към настоящия момент той е с два отрязани крака и тежко онкологично заболяване в последен стадий, същият да бъде освободен от такса.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Не възразявам да бъде извършена експертиза, като вещото лице да бъде с определена специалност.

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам по направеното искане, тъй като има указания на Върховен административен съд.

 

Съдът по доказателствата, счита искането за назначаване на експертиза за основателно:

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДОПУСКА назначаването на съдебно-медицинска експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и след анализ на медицинските документи и становищата на лекарите до Затвора – Бургас, да даде заключение дали ампутацията е резултат на евентуално бездействие на затворническата администрация или е резултат на прогресия на хронифицираното му забовяване; налице ли са други съпътстващи заболявания или състояния на ищеца, които значително влошават състоянието му през този период и могат да бъдат в причинно-следствена връзка с ампутацията на част от крака му; за периода м.март 2013г. до 05.06.2013г. налице ли е била „спешност” в състоянието на пациента, налагаща фактически действия от страна на началника на затвора по привеждането му в медицинско заведение, включително против волята на затворника; ако е била налице спешност по отношение ищеца, т.е. състояние, при което незабавното му ненастаняване в болница би било животозастрашаващо - към кой момент, с какъв медицински документ същата е установена с категоричност и доведена до знанието на началника на Затвора – Бургас; при наличие на изрично заявен от страна на ищеца отказ за постъпване в болница какви следва да бъдат действията на затворническата администрация за привеждането му в болница.

По искането за освобождаване от разноски за депозит за извършване на експертизата, съдът ще се произнесе в закрито заседание, след което ще бъде определено вещото лице.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.12.2016 г. от 13,30 часа, за която дата и час да се призове ищеца.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  СЪДИЯ: