ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 05.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На пети април                                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1491 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:34 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Т.Г.М., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат Г., редовно упълномощен с пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно уведомен, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас, се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

 

АДВОКАТ Г.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 1774/12.02.2018г. писмо от Началник на Затвора - Бургас, с което уведомяват съда, че към дата 07.02.2018 г. лишеният от свобода Т.Г.М. продължава да е незавърнал се от прекъсване изпълнението на наложеното наказание. Същият е обявен за общодържавно издирване и ГДИН не разполагат с информация относно местонахождението му, както и с резултата от извършените оперативно-издирвателни мероприятия.

 

Становище на страните:

АДВОКАТ Г.: Имам доказателствено искане. Във връзка с дадената ми възможност в предходното съдебно заседание, правя искане за разпит на д-р И.В., който в датата на отстраняването /ампутацията на крака/, е бил началник на Медицинския център в затвора Бургас. Мотивирам това искане, поради това, че допуснатата и изслушана съдебно-медицинска експертиза, изготвена от вещото лице д-р П., противоречи на медицинската справка, дадена от д-р И.В. по предходното разглеждане на делото пред Административен съд Бургас. С оглед изясняване на истината считам, че с разпита ще се отговори на въпроса: Каква е била причината за привеждането на Т.Г.М. от Медицинския център „по спешност”в МБАЛ Бургас, какво е било състоянието му към 06.06.2012 г. и в какви условия и какво лечение се е извършило за периода януари-май 2012 г.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: По направеното доказателствено искане -предоставям на съда.

 

АДВОКАТ Г.: Да се приеме представеното от Затвора - Бургас писмо.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се приеме представеното от Затвора – Бургас писмо.

 

Съдът относно постъпилото от Затвора – Бургас писмо,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилото с вх.№ 1774/12.02.2018г. уведомително писмо от Началник на Затвора - Бургас.

Относно направеното доказателствено искане от страна на адв. Г. за провеждане на разпит в качеството на свидетел д-р И.В., счита същото за допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит при режим на призоваване д-р И.В., който де бъде призован за следващото съдебно заседание, като относно пълните данни за самоличността му и настоящия адрес следва да бъде изискана справка от Затвора - Бургас и справка от национална база данни „Население”.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 10 лева за призованото лице, като в 10-дневен срок жалбоподателят или процесуалният му представител следва да представят доказателства за внесения депозит по сметка на Административен съд - Бургас.

ДА СЕ ИЗИСКА справка от Затвора - Бургас за пълните данни за самоличността на д-р И.В..

След получаване на справката от Затвора - Бургас, ДА СЕ ИЗГОТВИ справка от национална база данни „Население”.

 

За събирането на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  17.05.2018 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: