ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 04.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На четвърти октомври                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1491 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 15:39 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Т.Г.М., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно уведомен, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас, се явява прокурор Тиха Стоянова.

         НЕ СЕ ЯВЯВА свидетелят д-р И.Р.В. – В. не е бил призован за днешното съдебно заседание, поради невнасяне на определения от съда депозит.

 

По хода на делото

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът КОНСТАТИРА, че въпреки предоставената на жалбоподателя многократна възможност за заплащане  на определения от съда депозит за явяването на свидетеля д-р И.В., такъв депозит не е бил заплатен и като съобрази доводите, изложени в молбата на д-р И.В., а именно: наличието на тежки здравословни проблеми, служебната ангажираност, значителния период, който е изминал и разноските, които следва да направи за явяването си в съдебно заседание, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Протоколно Определение от 05.04.2018 год., с което е допуснат до разпит при режим на призоваване свид. д-р И.В..

ЗАЛИЧАВА д-р И.В. като свидетел по делото.

 

Съдът констатира, че все още не е заплатено определеното от съда допълнително възнаграждение на вещото лице проф. д-р П. в размер на 409,14 лева за извършената съдебно-медицинска експертиза, като съдът многократно е уведомявал процесуалния представител на жалбоподателят, че при неизпълнение на това задължение, ще бъде издаден изпълнителен лист.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ на проф. д-р И.П. за сумата от 409,14 лева  - допълнително възнаграждение за извършената съдебно-медицинска експертиза по адм. дело № 1491/2016 год. по описа на Административен съд Бургас, определено в Протокол от проведено по делото съдебно заседание на 08.02.2018 год.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Нямам доказателствени искания и няма да соча други доказателства. Моля да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Моля да оставите исковата молба без уважение. Не считам, че доказателствата, събрани по делото, сочат наличие на бездействие на администрацията на затвора Бургас. От събраните доказателства се установява, че се касае за хронично заболяване от 2008 г., като до 2013 г. администрацията на затвора е предприемала многократни действия за лечението на ищеца - лекарски прегледи, консултации, лечение с лекарства в затвора и извън затвора в болнично заведение  в Бургас, София и на други места, претърпял е множество операции, нееднократно подобни на интервенция. Освен това считам, че ищецът сам  не е положил усилия за здравето си, напускал е самоволно лечебни заведения, отказвал е хирургическа намеса, многократно се е отклонявал от лечение след  прекъсване на изтърпяване на наказания с постановление на прокурора, с оглед на което моля да оставите исковата молба без уважение. В този смисъл е и съдебно медицинската експертиза, която не констатира пряка или непосредствена връзка между развитието на болестта и извършената ампутация с бездействие от страна на затворническата администрация, и хигиенните условия в затвора.

 

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: