Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер  328         28 февруари 2017  година            град  Бургас

 

                             В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на двадесет и трети февруари, две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                              

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                       ЧЛЕНОВЕ:1. Златина Бъчварова

                                                                            2. Атанаска Атанасова

 

 

Секретар М.В.

Прокурор Величка Костова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 148 по описа за  2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на зам. кмета на Община Бургас, против решение № 1889/14.12.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 5046 по описа за 2016г. на Районен съд- Бургас, с което е отменено наказателно постановление № Е-204/18.08.2016г. на зам. кмета на Община Бургас, с което за нарушение на чл.18, ал.1 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства/обн. ДВ, бр.7/2013 г., в сила от 25.01.2013 г./, на основание чл.133, ал.1, т.3 от Закона за управление на отпадъците/ЗУО/ на В.А.Ч. ***, е наложена глоба в размер на 300.00 лева.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба. Твърди, че първоинстанционното решение е неправилно като постановено в нарушение на закона. Моли да се отмени и да се реши спора по същество, като се потвърди наказателното постановление.

Ответникът - В.А.Ч., редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба, а решението на районния съд  да се отмени като неправилно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения :

Санкцията е наложена на В.А.Ч., в качеството му на управител на „Кедър България ЛДМ“ ЕООД, което е собственик на автомобил „Ситроен Берлинго“, цвят - бял, с рег.№ **** за това, че последният не е преминал годишен технически преглед и за това, че в качеството си на отпадък по смисъла на §1, т.1, б. „б“ от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, не е предаден за разкомплектоване. За констатираното нарушение, квалифицирано по чл.18, ал.1 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства,  на Ч. е съставен акт за установяване на административно нарушение N 69750/28.06.2016г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение - съставяне на АУАН след изтичане на тримесечния срок, установен в разпоредбата на чл.34, ал.1 ЗАНН. Изложил е и мотиви, че в случая неправилно е ангажирана отговорността на В.Ч., тъй като считано от 29.10.2014г. дружеството не се представлява от него, а от назначен от съда синдик.

Основното възражение на касатора е, че самоличността на нарушителя, т.е на собственика на автомобила е можело да бъде открита едва след извършването на втората контролна проверка на 27.02.2016г., чрез изискване на писмена служебна справка относно собствеността на МПС- то от сектор „Пътна полиция“ в Столична дирекция на МВР.

 Решението е валидно, допустимо, но неправилно по следните съображения:

Настоящият касационен състав не споделя изводът на районния съд, че към датата на установяване на нарушението-12.02.2016 г. на наказващият орган е била известна самоличността на нарушителя. Именно за изясняване на това обстоятелство общината е изискала писмена справка от сектор „Пътна полиция“ в Столична дирекция на МВР относно собственика на „Ситроен Берлинго“ с рег. №****.   В отговор от централната база на АИС - КАТ е  представена информация относно регистрацията на това МПС, получено от Община Бургас с писмо, вх. № 24-00-221/В/ на 25.05.2016г. Следователно това е датата, на която наказващият орган е узнал кой е собственикът на автомобила, т.е, от която се счита за открит нарушителя и е започнал да тече тримесечния срок, установен в чл.34, ал.1 ЗАНН. В случая АУАН е съставен  срещу В.А.Ч., в качеството му на управител на „Кедър България ЛДМ“ ЕООД, което е собственик на товарен автомобил „Ситроен Берлинго“ на 28.06.2016г., т.е спазено е императивното изискване на чл.34, ал.1 ЗАНН за образуване на административнонаказателното производство.

Настоящият касационен състав не споделя и извода на районния съд, че след 29.10.2014г. „Кедър България ЛДМ“ ЕООД не се е представлява от своя управител. Обстоятелството, че спрямо дружеството е открито  производство по несъстоятелност и е назначен синдик, не означава, че управителят му е лишен от право да ръководи дружествените дела. В разпоредбата на чл.635, ал.1 от Търговския закон /ТЗ/ е предвидено, че с откриване на производството по несъстоятелност или в случаите по чл. 629а длъжникът продължава дейността си под надзора на синдика. Той може да сключва нови сделки само след предварително съгласие на синдика и съобразно с мерките, постановени с решението за откриване на производството по несъстоятелност или с определението по чл. 629а.  Съгласно чл.635, ал.2 ТЗ съдът може да лиши длъжника от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото и да предостави това право на синдика, когато констатира, че с действията си длъжникът застрашава интересите на кредиторите. В случая не са налице доказателства В.А.Ч. да е бил лишен към датата на съставяне на АУАН от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото на „Кедър България ЛДМ“ ЕООД по реда на чл.635, ал.2 ТЗ. При извършена служебна справка съдът установи, че правомощията на В.А.Ч. като управител на дружеството действително са прекратени, но след съставяне на АУАН, а именно с решение № 1353/29.07.2016г., постановено по търговско дело № 2064 /2013г. по описа на СГС, търг. отделение. Следователно, преди тази дата, В.А.Ч. е бил задължен, в качеството си на управител да „Кедър България ЛДМ“ ЕООД да предаде излязлото от употреба моторно превозно средство, собственост на дружеството, в център за разкомплектоване. С бездействието си, Ч. е осъществил състава на чл. 133, ал.1, т.4 ЗУО, поради което и правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност на това основание.

Наложеното наказание глоба е в минимално установения в закона размер  - 300.00 лева, съобразено е с тежестта на извършеното нарушение и достатъчен за постигане целите на административните наказания. Касационният състав счита, че не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в административнонаказателното производство, т.е не е налице самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление от соченото естество.

 АУАН и НП са издадени от компетентни органи и при спазване изискванията на чл.42 ЗАНН и на чл.57, ал.1 ЗАНН, а деянието е точно и детайлно описано, правилно квалифицирано и подведено под точната санкционна разпоредба от административнонаказващия орган.

Като е достигнал до изводи различни от изложените, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да се отмени и вместо него да се постанови друго, с което да се потвърди наказателното постановление.

Воден от горното и на основание чл.222, ал.1 АПК, Административен съд - Бургас, ХIV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 1889/14.12.2016г., постановено по административно-наказателно дело  № 5046/2016 г. по описа на Районен съд-Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № Е-204/18.08.2016г. на зам. кмета на Община Бургас, с което за нарушение на чл.18, ал.1 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства/обн. ДВ, бр.7/2013 г., в сила от 25.01.2013 г./, на основание чл.133, ал.1, т.3 от Закона за управление на отпадъците/ЗУО/ на В.А.Ч. ***4, е наложена глоба в размер на 300.00 лева.

Решението е окончателно.

                           

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ:     1.                                             

 

                       2.