Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 607             Година 04.04.2016           Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ-ти състав, на десети март две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:  1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                       2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря: С.Х.

Прокурор: Галя Маринова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 148 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от „Ивета 73” ЕООД, гр.Сливен с ЕИК 201253720 представлявано от управителя Х.Х. срещу решение № 21 от 05.01.2016г., постановено по н.а.х.д. № 4557 по описа за 2015г. на Районен съд Бургас. Счита решението за неправилно и необосновано, постановено в противоречие с материалния закон и при съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Твърди, че акта за установяване на административно нарушение е съставян след изтичане на срока по чл.34, ал.1 от ЗАНН. Излага доводи за маловажност на установеното административно нарушение и прилагане на чл.28 от ЗАНН. Иска се отмяна на съдебното решение и потвърденото с него наказателно постановление. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа касационната жалба и прави искане да бъде уважена.

Ответникът – Регионална дирекция „Комисия за защита на потребителите“ Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава мотивирано становище за основателност на касационната жалба и отмяна на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С обжалваното решение Районен съд Бургас е потвърдил наказателно постановление № 36838 от 10.08.2015г. на директора на РД за областите Бургас, Сливен, Ямбол към ГД “Контрол на пазара” в КЗП, с което на касатора за нарушение на чл.77, ал.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и на основание чл.216 от ЗЗП, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева. За да постанови решението си, съдът е приел, че акта е съставен, а наказателното постановление издадено в съответствие с разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН и съдържат всички необходими реквизити. По същество е намерил, че дружеството действително е нарушило нормата на чл.77, ал.1 от ЗЗП, поради което правилно на основание чл.216 от ЗЗП му е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалва не пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Неправилно първоинстанционният съд е потвърдил издаденото наказателно постановление приемайки, че в проведеното административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Основателни са възраженията на касатора, че акта за установяване на административно нарушение е съставен след изтичане на законоустановения срок.

Съгласно разпоредбата на чл.34, ал.1 от ЗАНН, не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя.

В случая, проверката в търговския обект на касатора е извършена на 16.10.2014г. за което от контролните длъжностни лица е съставен констативен протокол № К-0173308. В този протокол са обективирани първите констатации за извършено административно нарушение, а именно продажба на 2 броя артикули –  лазерни показалци с бутон и лампичка, които не отговарят на изискванията за безопасност, тоест това е моментът в който е установено нарушението и  нарушителят – дистрибутор, който не действа с необходимата по ЗЗП грижа. Органът разполага с тримесечен срок да състави акт за установяване на извършеното нарушение, като този срок изтича на 16.01.2016г. Актът за установяване на административно нарушение, въз основа на който е издадено оспореното наказателно постановление е съставен на 16.02.2016г., тоест след изтичане на срока по чл.34, ал.1, изр.второ, предл.първо от ЗАНН. Неспазването на този срок представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила, което опорочава издаденото наказателно постановление в степен, обуславяща неговата отмяна, без да е необходимо спора да се разглежда по същество.

Като е стигнал до изводи различни от изложените първоинстанционният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго с което да се отмени обжалваното наказателно постановление.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

                                                     

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ решение № 21 от 05.01.2016г., постановено по н.а.х.д. № 4557 по описа за 2015г. на Районен съд Бургас и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 36838 от 10.08.2015г. издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен, Ямбол към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                           2.