Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№1101                                    20.06.2014 година                                       гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и втори май две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 148 по описа за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК, и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Е.Й.К. с ЕГН **********, против решение № 160 от 13.12.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 448/2013г. по описа на Районен съд- Царево. С обжалваното решение е потвърдено наказателно постановление № 183/02.08.2013г., издадено от началника на РУП- Приморско.

В жалбата са развити доводи за нарушение на закона. Иска се да бъдат отменени решението на първоинстанционния съд и потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание касаторът не се явява и не изпраща представител. Не сочи нови доказателства.

Ответникът по касация- Директор на ТД на НАП- Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в съдебното заседание.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас излага становище за неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С оспореното пред първоинстанционния съд наказателно постановление № 183/02.08.2013г. на началника на РУП- Приморско са наложени на касатора административни наказания- глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца, за нарушение по чл.174, ал.1 от ЗДвП, за това, че на 26.07.2013 г. около 02.35 часа в гр. Приморско, на ул. „Трети март”, като водач на МПС- л.а. с рег. № В 25 40 РМ, управлявал МПС под въздействието на алкохол.

С решение № 160 от 13.12.2013 г. по н.а.х.д. № 448/2013 г. ЦРС е потвърдил наказателното постановление. За да постанови този резултат, съдът е приел, че деянието на касатора е съставомерно, както и че при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Според настоящия състав на съда, в производството по издаване на наказателното постановление е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Съображенията:

Съобразно нормата на чл.57, т.5 от ЗАНН, наказващият орган следва да направи констатации за всички обстоятелства, при които е извършено нарушението. Това изискване в случая не е изпълнено. В оспореното наказателно постановление липсва изложение на обстоятелствата, относими към един от съставомерните признаци на нарушението, вменено на касатора Е.К., а именно- концентрацията на алкохол в кръвта на последния. Този елемент от обективната страна на нарушението по чл.174, ал.1 от ЗДвП го отграничава от несъставомерните деяния (при концентрация на алкохол под 0.5 на хиляда) и от престъплението по чл. 343б от НК. Допуснатото нарушение на административнопроизводствените правила е съществено, тъй като ограничава в значителна степен правото на санкционираното лице да узнае обвинението и не му позволява да упражни ефективно правото си на защита, а и не позволява и на съда, който е обвързан от фактическите и правните рамки на обвинението, очертани с наказателното постановление, да постанови обоснован и стабилен съдебен акт. Доколкото нарушението не може да бъде отстранено в съдебното производство, с оглед констатираната незаконосъобразност наказателното постановление следва да се отмени. Ето защо, решението на първоинстанционния съд, с което наказателното постановление е потвърдено, следва да се отмени, като постановено в нарушение на закона, и вместо него да се постанови друго, с което да се отмени оспореното НП.

Мотивиран от горното, на основание чл.221, ал.2, предл. 2 и чл.222, ал.1 от АПК, Бургаският административен съд

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ решение № 160 от 13.12.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 448/2013г. по описа на Районен съд- Царево, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 183/02.08.2013г. на началника на РУП- Приморско са наложени на Е.Й.К. с ЕГН ********** административни наказания- глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца, за нарушение по чл.174, ал.1 от ЗДвП, за това, че на 26.07.2013 г. около 02.35 часа в гр. Приморско, на ул. „Трети март”, като водач на МПС- л.а. с рег. № В 25 40 РМ, управлявал МПС под въздействието на алкохол.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

                            2.