ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 14.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На четиринадесети октомври                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 148 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.И.П., редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв.К. с приложено пълномощно, находящо се на лист 51 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Б. с представено пълномощно, находящо се на лист 52 от делото.

        

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Д.Ч..

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

         Инж.Т.Д.Ч. - 66г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам. Посетила съм на място обекта, измерила съм, представила съм скица към заключението.

         Въпрос на СЪДА: Това ограждение, тази ограда, имот на жалбоподателя ли огражда по някакъв начин?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма нищо общо с имота на жалбоподателя.

         Въпрос на СЪДА: Каква е идеята тази ограда да се изпълни точно от жалбоподателя?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Според мен, тъй като това е било края на регулацията, от оградата на север нищо не е застроено и жалбоподателят си заградил място, което никой не е ползвал. Не е негово, но в момента има плодни дръвчета, мястото е облагородено, което означава, че някой се грижи за това място. А неговото място си е с къщата и това личи по скицата, която съм приложила към заключението.

         Имотът на жалбоподателя е УПИ-ІІ, кв.15, на приложената по делото снимка на стр.2 от заключението; заснетата сграда е къщата на жалбоподателя в УПИ-ІІ. Всъщност той прокарва тази ограда пред имота си. От северната страна на сегашната ул.”Вълнолом”, или по северната регулационна линия, всичко е било извън регулация до новия ТУП. По сегашния ТУП това е вече урбанизирана територия, предвидена е тази ул.”Вълнолом” и имотите на север вече са урегулирани.

         Асфалтовата улица, която се вижда е ул.”Вълнолом”, т.е. една малка част от нея е асфалтирана.

        

         Адв.К.: Нямам въпроси към вещото лице. Изпълнено е пълно заключението.

         Юрисконсулт Б.: Относно вторият въпрос за дължината на частта от оградата от запад.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Оградата пресича бъдещата улица с 10м. ширина.

Юрисконсулт Б.: Всъщност препятства достъпа и от източната страна пак с 10 м.?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Новопредвидената улица между осевите точки 151 и 152, при бъдещото изграждане на тази улица, оградата също я пресича.

         Юрисконсулт Б.: Могат ли да се обслужват съседните УПИ-та, има ли достъп до тях?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В момента УПИ-ІІІ и УПИ-ІV не могат да се обслужват, тъй като улицата е изградена до края на УПИ-ІІ, а останалата част е обработвана земеделска земя. Няма улица и това се вижда. Тъй като това не е застроен парцел, собствениците на УПИ-ІІІ и УПИ-ІV минават и са си направили пътека.

Юрисконсулт Б.: Нямам повече въпроси.

 

Съдът, като взе предвид изготвеното експертно заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 300 лева от внесения депозит.

 

Адв.К.: Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Б.: Нямам искания.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се събират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.К.: Моля да постановите решение, с което да отмените обжалвания административен акт, който страда от същите пороци, от каквито страдаше и предходния, отменен от друг състав на административния съд.

Подробни съображения освен тези в жалбата, ще изложа в писмени бележки.

 

Юрисконсулт Б.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и оставите в сила издадената заповед. Безспорно бе установено по делото, че жалбоподателят е поставил неправомерно телената ограда с бетонови колове с размери описани и от вещото лице в изготвената експертиза, като по този начин препятства прилагането на ПУП за осигуряване на транспортен и пешеходен достъп до УПИ-та. С оглед на това е съставен констативен протокол и издадена заповед на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ за премахване на съответно неправомерно поставена телена ограда с бетонови колове, която огражда част от ул.”Вълнолом” в кв.”Крайморие”, общинска собственост, и препятства достъпа на другите граждани до техните имоти.

Изготвеното от инж.Ч. заключение е подробно и изчерпателно.

Моля да ни присъдите направените разноски и юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът дава на пълномощника на жалбоподателя 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: