ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 25.03.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и пети март                               две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 148 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.И.П., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв.К., който представя пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник кмет на ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Б., която представя пълномощно.

        

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.К.: Поддържам жалбата против оспорения административен акт. Поддържам и доказателствените искания направени в нея, включително и искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза с ясно формулираните задачи. Не възразявам експертизата да се изготви от вещото лице, което е извършило замерванията – З. А., която е запозната със случая и е извършила замерванията по предходното производство. Не възразявам да се приемат всички писмени доказателства по преписката. Те са относими към административния спор.

         Други искания нямам.

         Юрисконсулт Б.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да се приемат представените по делото писмени доказателства.

         В днешно съдебно заседание представям и моля да приемете като доказателство писмо № Z-125/28.01.2013г., препис от което е връчен на жалбоподателя.

         Не се противопоставям и считам, че са относими доказателствените искания на жалбоподателя досежно назначаването на съдебно-техническа експертиза.

         Други искания нямам.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и представеното в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Б. писмо № Z-125/28.01.2013г. на Община Бургас, както и ПРИЛАГА към настоящото дело административно дело № 1758/2011г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

 

 С оглед изясняване на правнозначими за решаване на делото факти, съдът намира за необходимо да бъде уважено доказателственото искане на жалбоподателя, съдържащо се в депозираната жалба, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза,  вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства и извърши оглед на място на процесната ограда, да отговори на въпросите съдържащи се в депозираната жалба.

Експертизата да се изготви от вещото лице Т. Ч. при депозит в размер на 300 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.06.2013г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: