О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 536               Година 19.02.2010                        Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на деветнадесети февруари две хиляди и десета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела ДРАГНЕВА

 

Секретаря

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административен характер дело номер 148 по описа за 2010 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е образувано по повод жалба на “Глобал” ООД, ***, представлявано от управителя А.С.А. против действията по връчване на покана за доброволно изпълнение № РДЛ-Н-189-01-969/27.11.2009г. и конституиране на задължени лица в производството по изпълнение на заповед № РД-14-316/14.04.2008г. на Заместник началника на ДНСК, като се прави искане за отмяна на тези действия.

Жалбата е подадена, чрез административния орган, който преди да я изпрати пред съда с писма изх.№ РД-399-00-422/14.01.2010 и изх.№ РД-399-00-423/14.01.2010 е прекратил изпълнителното производство по изпълнение на заповед № РС-14-316/14.04.2008г. на Заместник началника на ДСНК за премахване на незаконен строеж “Детски басейн”, изпълнен от неизвестен извършител на територията на морски плаж “Изток”, източно от р-т.”Лазур”, к.к.”Слънчев бряг”, община Несебър спрямо “Вени М” ЕООД и “Глобал” ООД. Копие от писмо изх.№ РД-399-00-423/14.01.2010 е изпратено от съда на жалбоподателя за изразяване на становище в 7-дневен срок от уведомяването, но в така определения срок и до настоящия момент становище по делото не е постъпило.

Видно от изложеното в случая целените от жалбоподателя правни последици при подаване на неговата жалба са постигнати, тъй като административния орган сам е прекратил изпълнителното производство спрямо него. Ето защо, към настоящия момент за жалбоподателя липсва правен интерес от направеното оспорване и подадената от него жалба, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от гореизложеното АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалба на “Глобал” ООД, ***, представлявано от управителя А.С.А.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 148/2010г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ: