ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№………….                       дата 13 юли 2012 год.                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,   ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 13 юли 2012 год.,

 в следния състав:

 

                                                                         Съдия:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         

Секретар: ……………………. 

Прокурор: ……………………

 

разгледа адм. дело № 1489 по описа за 2012 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Съдебното производство е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във вр. с чл.46, ал.1 от ЗЧРБ.

            Предмет на оспорване е Заповед № З-862/06.04.2012год. на директора на ОД на МВР – Бургас, с която, на основание чл.40, ал.1 т.6 във вр. с чл.44, ал.1 от Закона за чужденците в Република България, на жалбоподателя Я.И., гражданин на Република Турция, е наложена принудителна административна мярка за отнемане правото на пребиваване в Република България.

            Съдът, след като прецени съдържащите се в административната преписка писмени доказателства, намира подадената жалба за процесуално недопустима за разглеждане, поради следните съображения:

            Заповед № З-862/06.04.2012год. на директора на ОД на МВР – Бургас е изпратена на жалбоподателя чрез съобщение рег. № МИР-1683/ 10.04.2012 год., с писмо с обратна разписка носеща същия регистрационен номер, положен в горния десен ъгъл. Писмото е върнато на дата 12.04.2012год. с отбелязване „Получателят се е преместил на друг адрес”. Съобщението е поставено на таблото за уведомления на сектор „Миграция” на дата 18.04.2012 год. и е свалено от него на дата 09.05.2012год. Впоследствие заповедта е лично връчена на лицето на 29.06.2012г., видно от отбелязването върху нея. Жалбата на Я.И. е подадена до съда, чрез административния орган на дата 02.07.2012год.

            При тези данни следва да се  приеме, че жалбата е подадена извън преклузивния 14-дневен срок за обжалване, който срок, считано от уведомяването на лицето чрез поставяне на таблото за уведомления на конкретното съобщение, е изтекъл на 23.05. 2012 год., сряда, работен ден.

Съгласно нормата на чл.61, ал.3 от АПК, когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин. Изпълнението на който и да е от уредените в хипотезата на тази правна норма способи се счита за редовно уведомяване на заинтересованото лице за постановения административен акт. Видно от съдържанието на съобщение с рег.№ МИР-1683/10.04.2012год. същото носи необходимата информация относно предмета на постановения административен акт, а именно – налагане на принудителна административна мярка „отнемане право на пребиваване” на основание чл.40, ал.1, т.6 от ЗЧРБ, посочено е мястото, където може да бъде получена заповедта, както и възможността да бъде оспорена пред Административния съд – гр.Бургас по реда на АПК.

След като лицето не е намерено на адреса, но който е регистрирано като постоянно пребиваващ на територията на страната, органът е пристъпил към следващия способ за уведомяване – чрез поставянето на съобщението, за връчване на Заповед № З-862/06. 04.2012год, на таблото за уведомления при административния орган, когато следва да се счита, че е поставено в течение срокът за упражняване процесуалното право на жалба от страна на адресата.

Фактът на последващото връчване на заповедта не заличава правният ефект на извършените преди това действия по връчване на административния акт и те следва да бъдат зачетени, като спрямо тях следва да преценява и спазването на срока за обжалване. 

Подаването на жалбата в законоустановения за това срок е процесуална предпоставка от категорията на абсолютните и с изтичането му е погасена признатата от закона възможност за търсене на съдебна защита, което обуславя и недопустимостта на настоящия съдебен процес.

Поради изложените мотиви, жалбата като просрочена, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено, поради което и на основание чл.159, т.5 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Я.И., гражданин на Република Турция, с ЛНЧ 1001461814 и с ЕГН ********** против Заповед № З-862/06.04.2012год. на директора на ОД на МВР – Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1489/2012год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                

                                                                               СЪДИЯ: