Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1138       Година 20.12.2008                Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІІІ-състав, на двадесети ноември две хиляди и осма година, в публично заседание, в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                   ЧЛЕНОВЕ: 1. Л.А.

                                                         2. Д.Д.

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор В. Ч.

Като разгледа докладваното от съдия Д. касационно наказателно административен характер дело номер 1489 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

            Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от “Пластмасови изделия” АД, ***, представлявано от К. С. Ч. – изпълнителен директор против решение № 50 от 26.08.2008г., постановено по н.а.х.д. № 26 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Средец. Счита, че решението е неправилно и моли да бъде отменено и на негово място да бъде постановено друго, с което да се отмени наказателно постановление № 25/29.04.2008г. на Директора на РИОСВ.

            Ответникът  по жалбата – Директора на РИОСВ гр.Бургас, редовно уведомен не изразява становище по жалбата.

            Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, че жалбата е основателна и моли да бъде отменено решението на първоинстанционния съд.

            Административен съд Бургас, намери, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

            С обжалваното  решение № 50/26.08.08г.,  Районен съд гр.Средец е потвърдил наказателно постановление № 25/29.04.2008г. на Директора на РИОСВ гр.Бургас, в частта в която на основание чл.106, ал.1, т.1 от ЗУО на “Пластмасови изделия” АД е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв., за извършено нарушение по чл.6, ал.1 от ЗУО и чл.15, ал.2, т.2 от наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки и е отменил наказателното постановление, в частта за констатираното нарушение на по чл.5, ал.2 от ЗУО. За да постанови решението си съдът е приел, че жалбоподателят е сключил договор и е предоставял отпадъци, от произвежданите от него стоки, за събиране на “Нефтопласт” ООД, който не е имал право да извършва тази дейност, с което е нарушил нормата на чл.6, ал.1 от ЗУО и правилно е санкциониран  на основание чл.106, ал.1, т.1 от ЗОУ. При определяне на основанието за налагане на наказанието е допуснато процесуално нарушение, като е посочена нормата на чл.106, ал.1, т.12 от ЗУО, каквато не съществува. С това не е нарушено правото на защита на жалбоподателя и съдът не го е приел за съществено нарушение водещо до отмяна на наказателното постановление, а за допусната правописна грешка. По отношение на нарушението на чл.5, ал.1 от ЗУО, съдът е приел, че не е установено между “Пластмасови изделия” АД и “Металпласт БГ” ООД и “Стройконсулт” ООД да е имало “предаване и приемане на отпадъци” без писмен договор, за да е налице административно нарушение.    

Настоящата инстанция не споделя доводите на Районния съд.

            Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

            Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

При постановяване на своето решение съдът не е изследвал обстоятелства по установяването на административните нарушения и налагането на административното наказание. Видно от наказателното постановление, отговорността на “Пластмасови изделия” АД е ангажирана за две нарушения на чл.5, ал.2 и чл.6, ал.1 от ЗУО, въпреки това на дружеството  неправилно е наложено едно административно наказание, което е в нарушение на изискванията на чл.18 от ЗАНН. В тази норма законодателя е предвидил, че когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях. Това нарушение се явява особено съществено, тъй като при извършване на проверката за законосъобразност на наказателното постановление, съдът е длъжен да се произнесе по всяко едно от твърдените нарушения, съответно наложените за тях  наказания и ако констатира, че някое от тях не е извършено да отмени определеното за него наказание. Освен изложеното, следва да се има в предвид, че при издаването на наказателното постановление е допуснато още едно процесуално нарушение, което според настоящия съдебен състав е съществено. Посочена, е като нарушена нормата на чл.106, ал.1, т.12 от ЗУО, каквато не съществува в закона и е недопустимо в хода на съдебното обжалване да се изяснява волята на наказващия орган при определяне на санкциониращата норма, тъй като така се стига до нарушаване правото на защита на наказаното лице. Дори и да се приеме, че това е техническа грешка, както е посочил първоинстанционния съд, също е налице съществено процесуално нарушение, тъй като тази норма предвижда наказание за нарушение на чл. 5, ал. 2 или чл. 6, ал.1 от ЗУО, но не и наказание за едновременното нарушаване на двете законови норми. Ето защо, при определяне на наказанието, административнонаказващия орган е допуснал съществени процесуални нарушения, които са основания за отмяна на наказателното постановление. 

С оглед изложеното обжалваното решения следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго с което наказателно постановление №  25/29.04.2008г. на Директора на РИОСВ – Бургас, да бъде отменено.

 

            Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХІІІ-ти състав

Р Е Ш И :

 

           

ОТМЕНЯ решение № 50 от 26.08.2008г., постановено по н.а.х.д. № 26 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Средец.

ОТМЕНЯ наказателно постановление 25/29.04.2008г. на Директора на РИОСВ – Бургас.

           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                            2.