ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На тринадесети октомври                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1488 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.С.К., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат А., с пълномощно от днес.

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на Районно управление „Полиция” гр. Айтос, редовно призован, не изпраща представител.     

За Окръжна прокуратура - Бургас, се явява прокурор Дуков.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 от АПК да конституирате Прокуратурата на Република България като страна в процеса.

 

СЪДЪТ намира искането за допустимо, поради което на основание чл.16, ал1, т.3 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА встъпване на Окръжна прокуратура Бургас като страна в производството по административно дело №1488/2016 г. по описа на Административен съд Бургас.

 

         АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от Н.С.К. срещу Решение № 237Р-4948/01.07.2016 г., с което на жалбоподателя е отнето Разрешение № 20160203665 за съхранение, носене и употреба на ООБ.

С писмо вх. № 8281/24.08.2016 г. на Районно управление – Айтос е изпратена цялата административна преписка.

 

АДВ. А.: Поддържам жалбата.

Представям и моля да приемете постановление за спиране на наказателно производство от Районна прокуратура – Айтос с изх. № 849/15-19.02.2016 г., както и постановление за спиране на наказателно производство от Районна прокуратура – Айтос с изх. № 349/15/27.05.2015 г. Същите постановления за спиране на наказателното производство са с установяване на преки посегателства срещу жалбоподателя, които са служебно известни на административния орган и са част от доказателствата, които са послужили като основателна причина за продължаване на срока издаденото разрешение към момента на продължаването.

Моля да се приемат представените писмени доказателства с административната преписка.

ПРОКУРОРЪТ: Считам жалбата за допустима. Нямам доказателствени искания. Не възразявам да се приемат представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка доказателства, както и представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства - постановление за спиране на наказателно производство от Районна прокуратура – Айтос с изх. № 849/15-19.02.2016 г., както и постановление за спиране на наказателно производство от Районна прокуратура – Айтос с изх. № 349/15/27.05.2015 г.

 

АДВ. А.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество:

АДВ. А.: В настоящото производство от събраните по делото доказателства безспорно се установи, че производството по оспорване на издаденото решение е изцяло незаконосъобразно. По делото липсват каквито и да е доказателства, които да установят по какъв повод е било инициирано настоящото производство по издаване на оспорения акт. Не се установиха данни за уведомяването на  жалбоподателя, съответно за предоставяне на възможност за представяне на доказателства. Още в началото, административното производство е започнало при допуснати съществени процесуални нарушения. В оспорения административен акт не се съдържат основания за издаването му. В случая, административният орган се позовава само на правни норми, без да се мотивира защо фактически е приел, че същите са приложими, като сочи, че липсва основателна причина за самоотбрана. Тази констатация не само, че не се установява от мотивите на административния орган, но същата представлява преценка, която би била необходима във връзка с друго административно производство по друг ред, а именно по реда на издаване на разрешение за носене и употреба за огнестрелно оръжие, а не за неговото отнемане, каквото е в случая. Посочване на мотив е законно условие и липсата му е основание за незаконосъобразност на издадения акт, което е достатъчно основание за неговата отмяна. На следващо място е материалната незаконосъобразност, като в настоящото производство административният орган не сочи какви факти са съществували при издаване на разрешението и какви при неговото отнемане и то в рамките на един месец, което е напълно незаконосъобразно, поради което, като вземете предвид основанията, които сме изложили в жалбата си, Ви моля да отмените изцяло обжалвания административен акт.

Моля да присъдите направените в настоящото производство съдебно-деловодни разноски относно заплатените от доверителя ми адвокатско възнаграждение и държавна такса.

ПРОКУРОРЪТ: Считам административния акт за незаконосъобразен. Споделям доводите изложени в жалбата и предлагам да бъдат отменени.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: