ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 20.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесети септември                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1485 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 16:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Сами МСД“ ЕООД, редовно призован, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница – Бургас, редовно призован, се представлява от юк. М.Л.с пълномощно,  представено в днешното съдебно заседание.

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 10520/20.09.2018 г. молба от адв. Д.Д. –пълномощник на „Сами МСД“ ЕООД, с която се  представят доказателства и се правят доказателствени искания. С молбата не се изразява становище по хода на делото.

 

 

         По хода на делото:

ЮК.Л.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на „Сами МСД“ ЕООД, ЕИК ***,  със седалище и  адрес на управление: гр. София, ...., чрез адв. Д.Д. против Решение № 32-105582 от 12.04.2018 г. на началника на Митница Бургас, потвърдено с Решение № Р-256/32-145868/22.05.2018 г. на директора на Агенция „Митници“.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх.№6585/12.06.2018 г. административната преписка.

ДОКЛАДВА и постъпилата с вх.№ 10520/20.09.2018 г. молба от процесуалния представител на жалбоподателя адв. Д.Д., ведно с приложение: Заверено фото-копие на търговски договор № HFP20171107SAMI/07.11.2017 г. ведно с превод на български от английски език;  Заверено фото-копие на фактура за извършена доставка № СР20171207SAMI/07.12.2017 г., ведно с превод от английски език; Заверено фото-копие на опъковъчен лист с № СР20171207SAMI/07.12.2017 г., ведно с превод от  английски език;  Заверено фото-копие на SWIFT за извършен кредитен превод в чуждестранна валута от дата 15.11.2017 г. на сума в размер на 8676,48 щатски долара по банкова сметка *** – М.Н.Р.Co. Ltd. Китай, видно от който на основание за плащане на сумата е посочен договор № НFP20171107SAMI;  Заверено фото-копие от митническа декларация за износ на стоки от Китай № 090820170080506963, видно от която количеството, посочено като внесено в процесната декларация е изнесено от Китай от фирма  М.Н.Р.Co. Ltd., Китай с посочване на точната стойност на стоката в щатски долари; Заверено фото-копие от вносна бележка за вноска на каса в „Банка ДСК“ ЕАД от 07.02.2018 г. за внасяне на сумата на депозита в размер на 11801,71 /единадесет хиляди осемстотин и един лева и седемдесет и една стотинки/ по сметка на митница Бургас; Заверено фото-копие  от уведомително писмо с вх.№ в митница Бургас 32-118900/25.04.2018 г., с което пълномощник на „Сами МСД“ ЕООД е уведомил за желанието на жалбоподателя внесената сума за депозит да бъде усвоена за заплащане на ДДС по Решение № 32-105582/12.04.2018 г.; Заверено фото-копие от писмо-удостоверение от фирма М.Н.Р.Co. Ltd., Китай с което същата потвърждава извършената доставка и стойността й, както и получаването цената на доставената стока, ведно с превод на английски; Заверено фото-копие от писмо от г-н Л.– управител на М.Н.Р.Co. Ltd., Китай, с което същият разяснява причините за извършване на продажбите към „САМИ МСД“ ЕООД на тези цени, ведно с превод от английски език; Заверено фото-копие от писмо на г-н Д.М.– официален представител на EU Sales S.R.O. Словакия, с което потвърждава съществуването на дългосрочни бизнес отношения с фирма „САМИ МСД“ ЕООД, както и покупката на стоки с фактури № EU13268/13.03.2018 г.  и № EU13269/19.03.2018 г.; Заверени фото-копия от ЕАД № 17 BG001007Н0028220/ 22.06.2017 г., ведно с фактура за стоката, в доказателство на покупната стойност с № СРРW20170408SAMI/ 08.04.2017 г.; Заверени фото-копия от ЕАД № 16 BG001007Н0045518/ 14.10.2016 г., ведно с фактура за стоката, в доказателство на покупната стойност с № СРРW20160827SAMI/27.08.2016 г.; Заверени фото-копия на два броя извлечения от счетоводните регистри на „САМИ МСД“ ЕООД – карта на артикул по счетоводна себестойност, от които е виден начина на заприходяване на закупената от М.Н.Р.Co. Ltd., Китай стока, както и счетоводното отразяване на извършените от „САМИ МСД“ ЕООД продажби на същите стоки на фирма EU Sales.S.R.O.; Заверено фото-копие от фактура №  EU13268/13.03.2018 г. и         Заверено фото-копие от фактура № EU13269/19.03.2018 г.

 

Съдът дава възможност на юк.Л. да изрази становище по жалбата и по доказателствата:

 

ЮК.Л.: Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка. Моля да ми дадете възможност да изразя становище с изрична молба по отношение на представените доказателства и исканията на жалбоподателя, както и възможност да представим превод на документите, които са на чужд език, намиращи се в преписката – това са коносоменти и сертификати, а също и справка за сходните стоки, въз основа на които е издадено решението на началника на Митница Бургас. Същите са получени от митническата информационна система МИС-3А.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената с вх.№6585/12.06.2018 г. административна преписка.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на юк.Л. да се запознае с представената в днешното съдебно заседание молба, ведно с представените към нея документи, както и да изрази становище по направените доказателствени искания, след което съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на юк. Л. да представи заявените от него документи на чужд език.

 

 Съдът счита, че делото не е изяснено от фактическа и правна страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  22.11.2018 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: