ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

        № 1371…………….                    дата 22 август 2012 год.                гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ- ти състав,

в закрито заседание на 22 август 2012 год.,

в следния състав:

 

                                                                               Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………………..

Прокурор:…………………………..

 

разгледа адм. дело № 1485 по описа за 2012 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Съдът е сезиран с жалба, подадена от „Необилд” ЕООД, гр.*** с ЕИК ***, представлявано от управителя Д.Х.Н. против Акт за установяване на задължение по декларация № 556-23/08.06.2011год., издаден от старши експерт в отдел „Местни данъци и такси” при община Поморие, като видно от последващо уточнение с молба вх. № 5714/20.07.2012г., актът се оспорва в частта, с която е установен размер на задълженията за такса битови отпадъци за 2008год., 2009год. и 2010год. в размер на 3 731,41 лв., в това число главница в размер на 3 263,68 лв. и лихви за просрочие в размер на 467,73 лв.

Жалбоподателят изразява несъгласие с определения с АУЗД № 556-23/08.06.2011год. размер на такса битови отпадъци за притежавания от него недвижим имот находящ се в с.Александрово, общ.Поморие, УПИ VІІІ, кв.23, пл.№ 6084. Посочва, че актът е бил мълчаливо потвърден от директора на Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” при община Поморие.

По делото е постъпило и становище от директора на Дирекция „Приходи, местни данъци и такси” при община Поморие, видно от което, счита жалбата за недопустима поради просрочие.

 Съдът, след като прецени представените с жалбата писмени доказателства,  тези, съдържащи се в изпратената административна преписка, както и като взе предвид предмета на оспорване, очертан от жалбоподателя, намира подадената от него жалба за процесуално недопустима за разглеждане, поради следните съображения:

Установява се по делото, че с Акт за установяване на задължение по декларация 556-23/08.06.2011год., съставен на основание чл.107, ал.3 от ДОПК от старши експерт при община Поморие, съгласно подадени от жалбоподателя декларации по чл. 17 от ЗМДТ с вх.№ М0208094/09.05. 2006год. и вх.№ М0208019/05.02.2010год., са установени задължения за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, ведно с изчислените законните лихви върху тях за 2008год., 2009год. и 2010год., изчислени към датата на издаване на акта. Издаденият АУЗД с положен изх. № 58/08.06.2011г. е изпратен до дружеството - жалбоподател на 09.06.2011год. видно от известие за доставяне ИД PS 8200 0014 ОА U, като същото е върнато с отбелязване „пратката не е потърсена от получателя”. Предприето е връчване на акта по реда на чл. 32 от ДОПК, като за целта е изготвено Съобщение изх.№ ПОК-67#3 от дата 04.08.2011год. Съобщението е поставено на същата дата на определеното за целта място в община Поморие, като е свалено на 18.08.2011г., както и е публикувано и в Интернет страницата на общината.

С възлагателно писмо изх.№ ПОК-67#3/14.12.2011год., изпратено до частен съдебен изпълнител рег.№ 804,  орган по приходите в отдел „МДТ” при община Поморие е поискал образуване на изпълнително производство по реда на ГПК за принудително събиране на публични общински вземания, установени с процесния АУЗД № 556-23/08.06.2011год., като е посочено, че същият е влязъл в сила на 18.08.2011год.

В глава четиринадесета от ДОПК са регламентирани способите за установяване на данъци и задължителните осигурителни вноски, като от тях за местните данъци и такси са приложими два способа: установяване, което се осъществява с акт за установяване на задължение по данни от декларация /АУЗД/ по чл. 107, ал. 3 ДОПК и установяване, което се осъществява с ревизионен акт по чл. 108 ДОПК. В конкретния случай се касае до определяне на задължение на такса битови отпадъци по реда на чл. 107, ал. 3 ДОПК. В чл. 107, ал. 4 ДОПК е предвидено, че актът за установяване на задължение по декларация може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред директора на териториалната дирекция. В производствата по чл. 4, ал. 1 ЗМДТ, вр. чл. 9б ЗМДТ, сред които е и производството по установяване на задължение за такса за битови отпадъци, като вид местна такса, ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община осъществява функциите на териториален директор на НАП. Това означава, че при обжалването на АУЗД за такса битови отпадъци по административен ред, компетентен орган да разгледа жалбата е ръководителят на звеното за местни приходи при съответната община.

За издаването на АУЗД № 556-23/08.06.2011год. дружеството-жалбоподател е уведомено по реда на чл.32 от ДОПК на 04.08.2011год., като съгласно чл.32, ал.6 от с.к. срокът за обжалване на същия пред горестоящия административен орган изтича съответно на 01.09.2011год. АУЗД № 556-23/08.06.2011год. е обжалван пред Началника на отдел „Местни данъци и такси” при община Поморие с жалба вх. рег.№ 30-10-1/07.03.2012 год., като съдът е изискал информация за начина на подаване на същата. В тази връзка, по делото се установява, че жалбата е подадена от Необилд” ЕООД, гр.Бургас „на гише” на дата 07.03.2012год. т.е след като срокът за административно обжалване е изтекъл през месец септември 2011год.

Оспорването на акта по административен ред е процесуална предпоставка за обжалването по съдебен ред – арг. чл.4, ал.1 от ЗМДТ, във вр. с чл.144, ал.1 и ал.2, във вр. с чл.156, ал.2 от ДОПК. Предвид факта, че жалбата на „Необилд” ЕООД, гр.Бургас е депозирана пред горестоящия административен орган след изтичане на определения в закона 14 -  дневен срок, то административният акт е влязъл в сила.

Също така, дори и да се приеме, че връчването на административния акт не е било надлежно и срокът за неговото административно оспорване не е започнал да тече за жалбоподателя и хипотетично да се приеме, че жалбата му до горестоящия орган е подаден в срок, но актът е мълчаливо потвърден, както жалбоподателят счита, то съдебното оспорване е също просрочено. Видно от разпоредбата на чл.155, ал.1 от ДОПК, приложима във връзка с нормата на чл.144, ал.1 от с.к., срокът за произнасяне на горестоящия орган е 60-дневен, т.е., считано от подаването на жалбата на 07.03.2012г. срокът за произнасяне на директора на Дирекция “МДТ” при община Поморие е изтекъл на 07.05.2012г. и считано от тази дата следва да се брои 30-дневния срок по смисъла на чл.156, ал.5, във вр. с ал.4, вр. с чл.155, ал.1 от ДОПК за обжалване пред съда, който срок съответно е изтекъл на 07.06.2012г., а жалбата до съда е подадена на 25.06.2012г.  

При тези фактически данни следва да се приеме, че жалбата на търговското дружество е просрочена и е подадена против административен акт, който към настоящия момент е вече влязъл в сила, поради което   ще следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното съдебно производство - прекратено.

С оглед тези изводи, безпредметно се явява обсъждането на молбата на жалбоподателя за спиране изпълнението на оспорения административен акт.

Мотивиран  от горното и на основание  чл.159, т.1 от АПК, във вр. чл.156, ал.2  от ДОПК  Административен съд – град Бургас, ІХ състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Необилд” ЕООД, гр.*** с ЕИК ***, представлявано от управителя Д.Х.Н. против Акт за установяване на задължение по декларация № 556-23/08.06.2011год., издаден от старши експерт в отдел „Местни данъци и такси” при община Поморие, в частта с която е установен размер на задълженията за такса битови отпадъци за 2008год., 2009год. и 2010год. общо в размер на 3 731,41 лв., в това число главница в размер на 3 263,68 лв. и лихви за просрочие в размер на 467,73 лв.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1485/2012год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                        

 

СЪДИЯ: